CSG Comenius, @Forum

Plataanstraat 1 8924 CR Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, @Forum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We beschouwen de uitkomsten van het onderzoek als een evaluatie- en leermoment als school. Op basis van de analyse willen we verbeteringen aan (blijven) brengen in ons onderwijs. Ook willen we als vervolg hierop met leerlingen in gesprek gaan om verder in te zoomen op een aantal zaken die opvallen, zodat we die kunnen snappen en er mogelijk iets mee kunnen doen. Hiertoe gaan we leerlingpanels inrichten. Uiteraard streven we ernaar dat de tevredenheid van onze leerlingen zo hoog mogelijk is. We gaan er vanuit, dat als corona ons weer met rust gaat laten en we ons onderwijs in de breedte weer zo kunnen aanbieden zoals we dat voor ogen hebben, dat dit sowieso de  tevredenheid bij onze leerlingen positief zal beïnvloeden.

Een paar opvallende zaken en een reactie:

De begeleiding van studie en beroep scoort niet sterk. Dit aspect is in opbouw in de school, is voor een klein deel van de leerling wel concreet (m.n. de leerlingen van de mavo) en zit nogal ‘verstopt’ in de coaching. Vanaf schooljaar 2022/2023 wordt dit veel duidelijker voor de leerlingen door de ingebruikname van een nieuwe LOB-lijn.

Dat de school iets doet met de mening van de leerlingen scoort laag. Dat vinden we niet oke. Natuurlijk speelt hierbij dat door corona de activiteiten van de Leerlingenraad gedurende lange tijd zijn stilgevallen. Inmiddels is dat weer opgestart en willen we de stem van de leerlingen sterker maken in de school, ook door de inrichting van leerlingpanels, zoals eerder genoemd.

Het bespreken van het nieuws scoort landelijk laag, maar op onze school nog lager. Dat vinden we geen goede zaak. Het is voor leerlingen belangrijk om het onderwijs te verbinden met actuele ontwikkelingen in de wereld, dichterbij en verderaf. De dagopeningen bieden hiervoor ook een goede mogelijkheid. Met het docententeam zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt voor verbetering.

De lage tevredenheid over de extra activiteiten buiten de les valt op, terwijl we dit zelf beschouwen als een belangrijk en uitdagend element van ons onderwijs (‘leren in en buiten de school’): bijna 25% van de deelnemers aan de enquete in de onderbouw heeft aangegeven dat dit niet van toepassing zou zijn. Naar ons idee is het afnamemoment  in januari/februari van invloed: bij de invulling speelde  de lange periode van corona, waarin we inderdaad geen excursies en andere extra activiteiten konden organiseren, een belangrijke rol. Gelukkig hebben we deze draad in de tweede helft van het schooljaar 2021-2022 weer kunnen oppakken.

We zijn erg tevreden over de hoge score op Veiligheid op school zoals die door de leerlingen wordt gegeven. We zien veiligheid als een basisvoorwaarde om je te kunnen ontwikkelen en blijven ons hier maximaal voor inzetten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In voorjaar 2021 hebben alle ouders deel kunnen nemen aan het onderzoek “Vensters VO ouders @Forum 2021”.  Middels dit onderzoek werden zij in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over de kwaliteit en inrichting van ons onderwijs. Ruim 160 ouders hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Daar zijn wij erg blij mee, omdat dit aantal ruim voldoende is om de uitkomsten representatief en betrouwbaar te maken. De school maakt dankbaar gebruik van deze feedback om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren.

Uit ons jaarlijkse onderzoek onder de ouders van de leerlingen van klas 1 komt naar voren dat van belang waren bij de schoolkeuze:
- de goede naam van de school
- de vorm van onderwijs met projecten, masterclasses, vragen uit eigen leervragen van de leerling en de coaching
- de kleinschaligheid
- de veiligheid

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven