CSG Comenius, @Forum

Plataanstraat 1 8924 CR Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, @Forum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school bestaat sinds 2016 en is inmiddels uitgegroeid naar een school met een stabiel aantal leerlingen van ongeveer 350. De school koestert en bewaakt de kleinschaligheid. De onderwijsresultaten zijn over het geheel goed te noemen: alle indicatoren op de Onderwijs Resultaten Kaart staan op groen! In de school is soepele doorstroom mogelijk tussen de verschillende onderwijsniveaus. Een leerling krijgt in de tweejarige brugperiode de kans om samen met de school te ontdekken welk onderwijsniveau het meest passend is. Daarom werkt de school met mavo-havo en havo-vwo klassen.

De cijfers zoals die op Scholen op de kaart staan vormen helaas geen juiste weergave van de praktijk van doorstroom van het ene niveau naar het andere. De oorzaak is een technische: de leerlingen van havo en vwo worden in de registratie bij DUO gezien als een geheel. Dit betekent dat de doorstroom niet geregistreerd kan worden.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het doorstroompercentage ziet er op onze school goed uit. Verreweg de meeste leerlingen doorlopen de school zonder dat zij een leerjaar over hoeven te doen. Wel zien we, zoals elke school in Nederland, dat sommige leerlingen vertraging hebben opgelopen in hun ontwikkeling vanwege de corona pandemie. En dit ondanks alle extra inzet die we hier als school op hebben ingezet en nog steeds inzetten.

Bij de overgang aan het eind van cursusjaar 2019-2020 (de corona pandemie deed zich in ons land gelden vanaf maart 2020) gaf de minister van onderwijs de scholen de opdracht om erg soepel om te gaan met de overgangsnormering: leerlingen mochten niet het slachtoffer zijn van de pandemie, zoveel mogelijk leerlingen moesten doorgaan naar het volgende leerjaar. Dit is terug te zien in een hoger doorgangspercentage. En daardoor valt het lagere percentage aan het eind van het volgende cursusjaar op. Hierbij moet opgemerkt worden dat de problemen die leerlingen hebben ondervonden bij het schoolwerk tijdens corona zich helaas ook vertaalt in lagere doorstroompercentages. We gaan er vanuit, dat dit zich in de volgende jaren weer zal herstellen naar de situatie van voor corona.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De leerlingen die examen deden in cursusjaar 2021-2022 hebben vanaf klas 2 te maken gehad met de impact van corona. Dit had zeker ook gevolgen voor hun studieresultaten. Daarom werd de examenregeling enigszins aangepast: leerlingen kregen een extra herkansing en zij mochten het centraal examen spreiden over drie tijdvakken. Gelukkig lukte het de meeste leerlingen om te slagen voor hun examen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De school heeft inmiddels voor de mavo enkele examenlichtingen achter de rug. Cursusjaar 2019-2020 kende geen centraal examen vanwege corona. In 2020-2021 en 2021-2022 had de school slagingspercentages van respectievelijk 97% en 100%. In aantallen betekent dit dat in twee examenjaren welgeteld 1 leerling niet is geslaagd. De school is hier terecht trots op.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen die mavo examen doen op de school stromen door naar MBO niveau 4. Dit is passend. Het percentage leerlingen dat na de mavo doorstroomt naar de havo is laag. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de opbouw van de school, waardoor leerlingen met een perspectief havo in de eerste twee jaren al zijn doorgestroomd naar dit niveau en na het derde leerjaar al doorstromen naar de havo. 
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In maart 2022 heeft een externe visitatiecommissie de school bezocht. Hierbij stond de volgende door de school geformlueerde ontwikkelvraag centraal: ‘in hoeverre sluiten we in onze lessen aan bij de individuele leerbehoefte van de leerling?’

De commissie heeft op basis van observaties en gesprekken o.a. de volgende uitspraken gedaan:
1. In de school wordt hard gewerkt wordt om de onderwijsvisie vorm te geven. Elementen van het onderwijsconcept, waarbij aangesloten wordt op de leerbehoefte van de leerling, zien we in de lessen terug.

2. Het pedagogische klimaat op school is goed. Leerlingen vinden het prettig op school. De sfeer is goed, het voelt veilig en warm aan. Leerlingen kennen elkaar en gaan op een prettige wijze met elkaar en de leraren om. De kleine groepen dragen bij aan een persoonsgerichte cultuur met aandacht voor de leerlingen. Docenten zijn in hoge mate betrokken op hun leerlingen.

3. In de lessen is er over het algemeen een goed leerklimaat. De docenten hebben de regie over de les en de leerlingen krijgen daarbij voldoende ruimte om zelfstandig te werken.  

De commissie adviseert o.a:

1. De tijd is rijp om samenhang te creëren door afstemming. Richt je niet te veel op verdere doorontwikkeling van een nog idealer onderwijsconcept, maar maak met elkaar beter wat je nu doet.  Maak daarbij gebruik van de ervaringen van leerlingen en hun ouders en vraag hen om feedback. Zij zijn prima ervaringsdeskundigen.

2. Stel met elkaar vast op basis waarvan keuzes door de leerlingen worden gemaakt, zodat deze beter kan aansluiten op de leerbehoefte van de leerling.

3. Evalueer de coaching en het effect daarvan. Maak daarbij gebruik van de ervaringen en feedback van de leerlingen.

We zijn blij met de terugkoppeling door de commissie, die ons helpt om dingen nog beter te doen en ons verder te ontwikkelen.

De aanbevelingen om hierbij meer in gesprek te gaan met de leerlingen nemen we ter harte: we gaan hiervoor leerlingpanels inrichten.

In november 2022 bezoekt de Inspectie van het Onderwijs, in het kader van het bestuurstoezicht Comenius @Forum. We zijn benieuwd naar de bevindingen van de Inspectie en zien ook dit weer als een mogelijkheid om ons onderwijs goed tegen het licht te houden.

Terug naar boven