CSG Comenius, locatie Esdoorn

Esdoornstraat 52 8924 BK Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, locatie Esdoorn

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderzoek Onderwijsinspectie 2018 In oktober 2018 heeft de Inspectie van het onderwijs haar vierjaarlijkse onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs binnen onze school. Over Comenius Esdoorn is de Inspectie positief in haar oordeel: de school scoort op alle onderzochte domeinen voldoende. Hieronder wordt dit per onderdeel toegelicht.    

1. Didactisch handelen: voldoende De Inspectie stelt, dat
- men voor het merendeel ordelijke en gestructureerde lessen heeft gezien, waar de leerlingen alle   mogelijkheden hebben om tot leren te komen;

- men de positieve en welwillende houding van de leerlingen tijdens de les opvallend vond, dit als   gevolg van het pedagogisch handelen van de docenten, maar door de houding en het gedrag van de   leerlingen;

- dat leerlingen de mogelijkheid hebben om bijlessen te volgen, al of niet ingeroosterd;

- dat aan leerlingen met betrekking tot verantwoordelijkheid voor hun leerproces een zekere mate   van zelfstandigheid wordt gegeven.    

2. Kwaliteitszorg: voldoende De Inspectie stelt, dat
- er met een grote mate van betrokkenheid reflectie plaats vindt op de eigen kwaliteit en dat er   ingezet wordt op verbetering en vernieuwing;

- de school zich ten doel stelt het onderwijs meer aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften en   capaciteiten van de leerlingen. Het team zoekt mogelijkheden om het onderwijs te flexibiliseren en   er worden eigentijdse lesinhouden ontworpen door vaksecties;

- de professionaliteit en bekwaamheid van de docenten onder meer aan de orde komt bij de   lesbezoeken;

- de kwaliteitscultuur voldoende is door de grote mate van betrokkenheid van het team: het draagt   medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling van de school;

-er sprake is van een professioneel klimaat binnen de school.  

3. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht heeft de Inspectie geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

Terug naar boven