csg Bogerman Koudum

Ds L Tinholtstraat 3c 8723 CW Koudum

  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum
  • Schoolfoto van csg Bogerman Koudum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het doorstroompercentage in de onderbouw is hoog. Er is in de onder- en bovenbouw veel aandacht voor de doorgaande leerlijn, gericht op geen dan wel minimale vertraging in de schoolloopbaan. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages liggen rond die van de landelijke vergelijkingsgroep.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers liggen rond of iets boven die van vergelijkbare scholen. Om te bepalen of een leerling zijn diploma behaalt, tellen zowel de cijfers van het schoolexamen (SE) als de cijfers van het centraal examen (CE) mee. De school streeft ernaar het verschil tussen SE en CE zo klein mogelijk te houden, omdat de leerling dan op het juiste niveau les krijgt. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het merendeel van de leerlingen, rond 90%, stroomt uit naar het MBO. Een aanzienlijk deel van deze leerlingen, ca. 80%, stroomt in het MBO in op niveau 4. 

De overige leerlingen stromen na het behalen van het vmbo TL-diploma door naar 4 havo.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


Bogerman is actief op het gebied van externe evaluaties. Er wordt gebruik gemaakt van het reguliere inspectie toezicht en bijvoorbeeld van visitaties van collega-scholen (Fricolore). Daarnaast levert de school docenten om bij andere scholen visitaties uit te voeren.

csg Bogerman Koudum is in 2016 door de inspectie bezocht. Er zijn lessen bezocht en gesprekken gevoerd met schoolleiding, coördinatoren leerlingenzorg, docenten en leerlingen. De school heeft een positieve waardering van de inspectie gekregen. 

Binnen CVO-ZWFryslân wordt gewerkt met interne audits. Auditcommissies bestaande uit mensen van CVO-ZWFryslân bezoeken de scholen en onderzoeken de kwaliteit van de lessen en de organisatie. Deze audits bestaan uit lesbezoeken en gesprekken met schoolleiding en coördinator leerlingenzorg. De feedback van de auditcommissie is zowel op docent niveau als op schoolniveau en wordt gebruikt om het onderwijs verder te verbeteren.

In 2019 zal er een interne audit van de locatie Koudum plaatsvinden.

Terug naar boven