!mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles

Gerrit Bleekerstraat 3 9291 BS Kollum

  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op !mpulse Kollum streven we er naar de leerling ondersteuning en begeleiding te bieden zoveel als nodig en mogelijk is. Hierbij wordt gekeken naar de individuele leerling en wordt rekening gehouden met de unieke, persoonlijke behoeften en mogelijkheden binnen de begeleidingscapaciteit van de school. Vakdocenten en coaches volgen en begeleiden de leerlingen op maat ook op grond van de gegevens van het leerlingvolgsysteem.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze missie en visie getuigen van een hoge ambitie: het niveau van instroom is de opmaat tot een ononderbroken doorstroom in de onderbouw en leidt uiteindelijk tot diplomering op minimaal datzelfde niveau. Daarbij geldt dat het welbevinden van de individuele leerling bij de determinatie centraal staat. Dit betekent dat we de prestaties van leerlingen systematisch volgen en daar waar nodig de leerlingen extra begeleiding bieden. Hierbij gaat het systematisch volgen en beoordelen van leerlingen gelijk op met transparantie in de informatievoorziening naar leerling en ouders/verzorger toe.

Om de doorstroompercentages in de kleine bovenbouwgroepen te verhogen, bieden we sinds de invoering van de kernvakkenregeling onder ander voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen) extra hulplessen aan.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn wederom trots op en blij met de eindexamenresultaten behaald door onze eindexamen-leerlingen het schooljaar 2015 – 2016. Al onze eindexamen-leerlingen, zowel vmbo-t, havo als vwo, zijn – evenals in het schooljaar ervoor – in het eerste tijdvak voor hun eindexamen geslaagd met respectievelijk gemiddelde CSE-cijfers van 6,6, 6,9 en 6,5. Deze cijfers liggen voor het derde achtereenvolgende jaar ver boven het landelijk gemiddelde. Voor onze vmbo-t afdeling geldt dat dit het derde jaar op rij is dat alle leerlingen slagen. We verwachten samen met de leerlingen ook dit schooljaar de 100%-doelstelling voor al onze afdelingen te realiseren.

We zijn verheugd over en trots op het feit dat al onze inspanningen in de afgelopen schooljaren hebben geleid tot een significante versteviging van de kwaliteit van ons onderwijsproces, hetgeen onder andere tot uitdrukking gaat komen in de rendementen en de meerjarenopbrengsten van 2017. 

Op !mpulse Kollum werken we met elkaar samen binnen een ambitieus leerklimaat. Onder een ambitieus leerklimaat verstaan wij een klimaat waarbinnen de schoolleiding, teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers continu samen nadenken over hoe zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren en een grote bereidheid hebben om zich verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel: nog beter onderwijs. !mpulse Kollum neemt daartoe o.a. deel als pilot-school aan het traject 'Ambitieus leerklimaat' van en met de VO-Raad.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We zijn wederom trots op en blij met de eindexamenresultaten behaald door onze eindexamen-leerlingen het schooljaar 2015 – 2016. Al onze eindexamen-leerlingen, zowel vmbo-t, havo als vwo, zijn – evenals in het schooljaar ervoor – in het eerste tijdvak voor hun eindexamen geslaagd met respectievelijk gemiddelde CSE-cijfers van 6,6, 6,9 en 6,5. Deze cijfers liggen voor het derde achtereenvolgende jaar ver boven het landelijk gemiddelde. Voor onze vmbo-t afdeling geldt dat dit het derde jaar op rij is dat alle leerlingen slagen. We verwachten samen met de leerlingen ook dit schooljaar de 100%-doelstelling voor al onze afdelingen te realiseren.

We zijn verheugd over en trots op het feit dat al onze inspanningen in de afgelopen schooljaren hebben geleid tot een significante versteviging van de kwaliteit van ons onderwijsproces, hetgeen onder andere tot uitdrukking gaat komen in de rendementen en de meerjarenopbrengsten van 2017. 

Op !mpulse Kollum werken we met elkaar samen binnen een ambitieus leerklimaat. Onder een ambitieus leerklimaat verstaan wij een klimaat waarbinnen de schoolleiding, teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers continu samen nadenken over hoe zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren en een grote bereidheid hebben om zich verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel: nog beter onderwijs. !mpulse Kollum neemt daartoe o.a. deel als pilot-school aan het traject 'Ambitieus leerklimaat' van en met de VO-Raad.Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat de leerlingen bij ons een stevig diploma halen zodat ze goed toegerust door kunnen stromen naar het MBO, het HBO of het WO. Dat betekent dat we goede vaklessen geven, contextrijke projecten organiseren, onze leerlingen begeleiden bij het leren (leren)en extra ondersteunen als dat nodig is. Naast eendiploma op het juiste niveau willen we onze leerlingen ook tools in handen geven om op sociaal gebied het beste uit zichzelf en anderen te halen. Daarom vinden we het belangrijk om de leerlingen goed te begeleiden bij kiezen van een sector of een profiel. Daarnaast bereiden we leerlingen goed voor op een vervolgopleiding en op hun plek in de moderne, steeds veranderende samenleving. Vaardigheden als plannen, organiseren, reflecteren, samenwerken en overleggen krijgen daarom volop aandacht bij ons op school.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijskwaliteit wederom op alle fronten positief bevonden

Trots en blij zijn wij op de feedback die we hebben gekregen tijdens het laatste bezoek van de Onderwijsinspectie in november 2016. De onderwijsinspectie toonde zich zeer tevreden over het onderwijs op !mpulse Kollum. In het rapport van bevindingen is te lezen dat alle indicatoren betreffende het onderwijsproces door de Onderwijsinspectie worden beoordeeld met een goed (7 van de 17 indicatoren) of een voldoende (10 van de 17 indicatoren). Dit is een resultaat waar we als team samen met leerlingen en ouders/verzorgers hard voor hebben gewerkt en waar we met z'n allen héél erg trots op zijn. Het nieuwste rapport van bevindingen is - totdat het wordt gepubliceerd op de site van de Onderwijsinspectie - onderaan deze pagina als bijlage toegevoegd.

Op !mpulse Kollum werken we met elkaar samen binnen een ambitieus leerklimaat. Onder een ambitieus leerklimaat verstaan wij een klimaat waarbinnen de schoolleiding, teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers continu samen nadenken over hoe zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren en een grote bereidheid hebben om zich verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel: nog beter onderwijs. !mpulse Kollum neemt daartoe o.a. deel als pilot-school aan het traject 'Ambitieus leerklimaat' van en met de VO-Raad en zal zich met ingang van januari 2017 gaan richten op deelname aan het traject van 'Excellente Scholen'.

Terug naar boven