Plein Joure (Bornego)

Pasteurweg 3 8503 AB Joure

  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)
  • Schoolfoto van Plein Joure (Bornego)

Profielkeuze

Toelichting van de school

De leerlingen die een VMBO-TL-opleiding kiezen aan het eind van leerjaar 2 een sector. Leerlingen kunnen kiezen voor alle vier sectoren in vmbo-tl. De leerlingen die naar havo en vwo (Lyceum) gaan kiezen aan het eind van het derde leerjaar een profiel.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Toelichting:
Het Strategisch Beleidsplan van het Bornego College beschrijft het gekozen beleid van de school in de komende jaren. Zowel organisatorisch als onderwijskundig. Het is samen met ouders, leerlingen en personeel tot stand gebracht en vastgesteld in het bestuur en in de medezeggenschapsraad.   

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Bornego College heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Van het schoolondersteuningsprofiel is een korte samenvatting gemaakt, waarin globaal staat beschreven hoe de school is ingericht en om gaat met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een uitvoerige beschrijving van de leerlingondersteuning is opgenomen in het ondersteuningsplan van het Bornego College. Deze is als bijlage toegevoegd. De uitgebreide versie van het schoolondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de vestigingsdirecteur.

Het Bornego College voert de Wet op Passend Onderwijs uit. Dit wordt gedaan in samenwerking met meerdere scholen die allen verbonden zijn aan Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. Wat we belangrijk vinden is goed onderwijs voor alle leerlingen. Daar waar een leerling extra ondersteuning nodig heeft bekijken wij of we die extra ondersteuning kunnen bieden. Kan het Bornego College de extra ondersteuning niet bieden dan wordt er gekeken welke school een passend aanbod kan doen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven