Houtens

Kruisboog 1 3994 AE Houten

  • Domeinvak in de onderbouw
  • In alle leerjaren veel aandacht voor kunstzinnige en culturele vorming
  • Houtens is met de fiets en het OV goed bereikbaar.
  • In alle leerjaren 2x per week sport!
  • Alle leerlingen hebben een laptop om in en buiten de klas mee te werken.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Veel leerlingen zitten op het niveau van het advies van de basisschool. We kennen op Houtens gemengde basis- kaderklassen. Een leerling kan dus een stapje terug doen van kader naar basis zonder dat dit klaswissel of het gevoel van afstroom oplevert. Soms is het voor een leerling verstandig om een of meerdere vakken op een wat lager niveau te doen. Dat gaat altijd in goed overleg met ouders en leerlingen. We vinden het belangrijk dat een leerling enerzijds voldoende wordt uitgedaagd en gestimuleerd en anderzijds succes ervaart en zelfvertrouwen ontwikkelt door het halen van goede prestaties. Deze afwegingen zijn belangrijk in de uiteindelijke keuze voor een niveau. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Havo-kansklas is ideaal voor leerlingen met een tl+ advies of een tl-havo advies. Ze starten op Houtens op tl-havo- niveau en krijgen in een kleinschalige omgeving veel begeleiding en studievaardigheden aangeboden. Als het havo- niveau gehaald wordt kunnen leerlingen na leerjaar 1 of 2 van de havo- kansklas overstappen naar het volgende leerjaar havo op College de Heemlanden. Deze overstap wordt voorbereid en begeleid vanuit Houtens. 

Op Houtens is doorstroom naar een andere leerweg mogelijk aan het eind van leerjaar 1 en 2. Zo hoort opstroom van kader naar tl en van havo- kansklas naar havo tot de mogelijkheden. Soms is het nodig om ook in de bovenbouw nog te wijzigen van leerweg. We bekijken dan op maat wat er voor deze leerling nodig is en wat voor plan er gemaakt wordt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Bij de start van Houtens is de nadruk gelegd op het pedagogisch klimaat. Houtens is een school waar leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig voelen en waar iedereen wordt gezien en erkend.

Momenteel staan de resultaten centraal. We verbeteren deze door:

* een activiteitenplan per vakgroep

* voor alle eindexamenkandidaten voor ieder examenvak de mogelijkheid voor wekelijkse bijles op school

* huiswerkbegeleiding

* hulp bij plannen en organiseren

* lenteschool en examentraining in de meivakantie.

We verwachten dat de resultaten ook voor kader komend jaar hoger zullen zijn dan het afgelopen jaar, voor tl is dat het afgelopen schooljaar al goed gelukt

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Dit schooljaar heeft Houtens de ambitie om voor alle leerwegen boven het landelijk gemiddelde zitten met de examencijfers.

We doen dit onder andere door het aanbieden van extra vakinhoudelijke ondersteuning aan alle examenkandidaten die dit nodig hebben, het inzetten van examentraining en per vakgroep een plan van aanpak waarin beschreven is wat de docenten gaan doen om de resultaten te verhogen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen stromen na Houtens uit naar het mbo of naar de havo. 

Voor tl- leerlingen is er een nauwe samenwerking met de havo van College de Heemlanden. We bereiden gezamenlijk de overstap voor en in tl leerjaar 4 is aandacht voor de overstap naar 4 havo voor diverse vakken. Leerlingen die de overstap maken zijn op College de Heemlanden over het algemeen succesvol en halen hun havo- diploma!

Andere leerlingen van tl en ook van de basis- en kaderrichting stromen uit naar het mbo. Houtens heeft met alle mbo's in de regio goed contact om de lob- begeleiding aan de leerlingen goed vorm te geven. Veel leerlingen blijken na een jaar dan ook nog op het eerder gekozen vakgebied te zitten. 

Door de begeleiding naar vervolgopleiding en beroep uit te laten voeren door opgeleide collega's in de teams wordt lob iets van iedereen. Er is geen decaan op afstand, maar altijd een docent of mentor met lob- expertise in de buurt. gesprekken over lob vinden doorlopend plaats gedurende de hele schoolloopbaan. Je eigen talentontwikkeling en je interesses en kwaliteiten staan daarbij centraal. 

Schooljaar 2018-2019 organiseert Houtens de eerste editie van Houten On Stage beroepenfeest, een landelijk bekende werkwijze om leerlingen te koppelen aan regionale beroepsbeoefenaren. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het onderwijs beoordeelt Houtens op kwaliteit als Voldoende en houdt toezicht in het kader van Basistoezicht. Schooljaar 2018-2019 wordt het bestuur van Houtens bezocht door de Inspectie aan de hand van het nieuwe toezichtskader. 

Terug naar boven