Broeklandcollege

Polderstraat 4 6431 LE Hoensbroek

  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Broeklandcollege neemt het schooladvies van de basisschool over bij plaatsing.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op Broekland wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde in leerjaar 1 t/m 3. Dit maakt dat het rapportcijfer als volgt wordt berekend: Het rapportcijfer van de eerste periode is het gewogen gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers. Het rapportcijfer van de tweede periode is het gewogen gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers (inclusief die van de eerste periode). Een leerling krijgt aan het einde van de derde periode een jaarcijfer dat berekend is uit alle in dat schooljaar behaalde cijfers op basis van een gewogen gemiddelde.  

Overgangsnormen: mavo klas 1 naar mavo klas 2
o Vakken /leergebieden: Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, kunst & cultuur, technologie, lichamelijke opvoeding  

o Bevordering In principe gaan de leerlingen van mavo klas 1 die aan de gestelde eisen voldoen op het einde van het schooljaar over naar mavo klas 2. Leerlingen die niet aan het einde van het leerjaar 1 voldoen aan de eisen stromen door naar de kaderberoepsgerichte leerweg klas 2. In uitzonderlijke gevallen kan er worden gedoubleerd in mavo klas 1.  

o Bevorderingseisen:  - maximaal 2 verliespunten. Waarbij maximaal 1 verliespunt bij het vak Nederlands, Engels of wiskunde. - bij 3 verliespunten is de leerling reglementair niet bevorderd.  

o Toelichting:
cijfer 5 = één verliespunt
cijfer 4 = twee verliespunten
cijfer 3 = afgewezen/niet bevorderd  

De rapportvergadering heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen af te wijken van de vastgestelde bevorderingsnormen.  

Overgangsnormen: opstroomklas 1 naar opstroomklas 2
o Vakken /leergebieden: Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, kunst & cultuur, technologie, lichamelijke opvoeding  

o Bevordering In principe gaan de leerlingen van opstroomklas 1 die aan de gestelde eisen voldoen op het einde van het schooljaar over naar opstroomklas 2. Leerlingen die niet aan het einde van het leerjaar 1 voldoen aan de eisen stromen door naar mavo klas 2.  

o Bevorderingseisen:
- Alle vakken/leergebieden moeten voldoende zijn
- Nederlands, Engels en wiskunde moeten (zonder afronden) minimaal het cijfer 7.0 zijn
- De taakgerichtheid moet goed zijn
- De meerderheid van het docententeam moet achter het advies opstroomklas 2 staan.  

o Toelichting:
cijfer 5 = één verliespunt
cijfer 4 = twee verliespunten
cijfer 3 = drie verliespunten

o Uitzonderingen:
- leerlingen die uitblinken, kunnen aan het einde van opstroomklas 1 doorstromen naar 2 havo. Deze moeten voldoen aan de volgende eisen:
? alle vakken/leergebieden moeten minimaal het cijfer 7,0 zijn (zonder afronden).
? Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal het cijfer 7,5 zijn (zonder afronden).  

- Leerlingen die blijken onvoldoende te functioneren in de opstroomklas 1, kunnen tijdens het schooljaar in mavo leerjaar 1 geplaatst worden. De rapportvergadering heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen af te wijken van de vastgestelde bevorderingsnormen.  

Overgangsnormen: mavo klas 2 naar mavo klas 3
o Vakken /leergebieden: Nederlands, Frans, Duits, Engels, mens & maatschappij, wiskunde, economie, nask, biologie, kunst & cultuur, technologie, lichamelijke opvoeding  

o Bevordering: In principe gaan de leerlingen van mavo klas 2 die aan de gestelde eisen voldoen op het einde van het schooljaar over naar mavo klas 3. Leerlingen die niet aan het einde van het leerjaar 2 voldoen aan de eisen stromen door naar de kaderberoepsgerichte leerweg klas 3. In uitzonderlijke gevallen kan er worden gedoubleerd in mavo klas 2.  

o Bevorderingseisen:
- maximaal 3 verliespunten
- bij 4 verliespunten is de leerling reglementair niet bevorderd.  

o Toelichting:
cijfer 5 = één verliespunt
cijfer 4 = twee verliespunten
cijfer 3 = afgewezen/niet bevorderd  

De rapportvergadering heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen af te wijken van de vastgestelde bevorderingsnormen.  

Overgangsnormen: opstroomklas 2 naar havo klas 3
o Vakken/leergebieden: Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask, economie, biologie, kunst & cultuur (muziek, handvaardigheid), lichamelijke opvoeding  

o Bevordering: In principe gaan de leerlingen van opstroomklas 2 die aan de gestelde eisen voldoen op het einde van het schooljaar over naar havo klas 3. Leerlingen die niet aan het einde van het leerjaar 2 voldoen aan de eisen stromen door naar mavo klas 3.  

o Bevorderingseisen:
- Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag géén verliespunt staan.
- Bij de overige vakken/ leergebieden mogen maximaal 2 verliespunten staan.
- De taakgerichtheid moet goed zijn
- De meerderheid van het docententeam moet achter het advies havo klas 3 staan.  

o Toelichting:
cijfer 5 = één verliespunt
cijfer 4 = twee verliespunten
cijfer 3 = drie verliespunten etc.    

o Uitzondering:
Leerlingen die blijken onvoldoende te functioneren in de opstroomklas 2, kunnen tijdens het schooljaar in mavo leerjaar 2 geplaatst worden.

De rapportvergadering heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen af te wijken van de vastgestelde bevorderingsnormen.  

Overgangsnormen: mavo-3 naar mavo-4  
De leerling die voldoet aan onderstaande norm wordt bevorderd naar klas 4. 

Binnen de examenvakken                                  Totaal aantal punten van alle vakken

1. niet meer dan 1 verliespunt                             minstens 64 punten bij 11 vakken
                                                                         minstens 70 punten bij 12 vakken

2. twee vakken met elk één verliespunt               minstens 66 punten en één 7 in een examenvak bij 11 vakken
                                                                        minstens 72 punten en één 7 in een examenvak bij 12 vakken

3. CKV is voldaan

Indien de leerling niet voldoet aan de bovengenoemde normen zal de leerling doubleren of doorstromen naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Leerlingen die voor de tweede keer doubleren stromen door naar het mbo.  

Berekening rapportcijfers mavo 3  

De rapportcijfers van alle vakken, behalve ckv, worden berekend op grond van alle tot dan bekende toetscijfers. Bij ckv wordt na elk trimester het resultaat van de in dat trimester gevolgde discipline genoteerd.  

o Toelichting:
cijfer 5 = één verliespunt
cijfer 4 = twee verliespunten
cijfer 3 = drie verliespunten

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het gemiddelde slagingspercentage van de afgelopen 3 schooljaren is 96,1%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De verschillen tussen de cijfers Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) zijn gemiddeld genomen binnen de gestelde grenzen.

Hetzelfde geldt voor de vergelijking met de rest van Nederland (zgn. Benchmark).

 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit Venster geeft de waarnemingen/beoordelingen van mensen/instanties van buiten de school weer.

De Onderwijsinspectie doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijskundige proces, naar naleving van wettelijke voorschriften, naar besteding van middelen, naar planmatige verbeteractiviteiten enz.

Inspectierapporten zijn te lezen op de website www.onderwijsinspectie.nl onder het kopje "Zoek scholen"

Opbrengstenoordeel en opbrengstenkaart vindt men hier ook.

 

 

Terug naar boven