Het Twickel College Hengelo

Woolderesweg 130 7555 LC Hengelo

Schoolfoto van Het Twickel College Hengelo

Profielkeuze

Toelichting van de school

De school begeleidt de leerlingen zo goed mogelijk bij het kiezen van het juiste profiel. De grafische weergaves laten zien in welke richting de leerlingen examen hebben gedaan.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Twickel College Hengelo maakt deel uit van de Scholengroep Carmel Hengelo. In de komende tijd wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Scholengroep Carmel Hengelo. We zijn binnen de scholengroep onderscheidend, complementair en hebben toegevoegde waarde voor elkaar. Omdat we er van overtuigd zijn dat we beter en meer kunnen presteren gaat de lat omhoog, en brengen we de basis beter op orde. Het blijvend zorgdragen voor het beste VO onderwijs in Borne, Delden en Hengelo is het resultaat van deze overtuiging en van onze samenwerking.

Twickel College Hengelo
Het Twickel College heeft hiervan afgeleid haar eigen speerpunten vastgesteld. Er wordt ingezet op:
- versterking van de profilering "de school als creatieve stad"
- (her)bezinning op de onderwijskundige inrichting en de onderwijskundige vormgeving van het onderwijs
- ICT en Twickel College

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingenzorg bestaat uit drie delen:

De eerste lijn is de leerlingenzorg die dicht bij de leerling en ouders staat, laagdrempelig is en weinig bureaucratie kent. Deze begeleiding en ondersteuning wordt gegeven door de mentor. Docenten en begeleidende assistenten.

De tweede lijn begeleiding binnen school is bedoeld voor leerlingen met een specifieke, vaak structurele hulpvraag. Die begeleiding wordt gegeven door de specialisten op het gebied van milde psychosociale problematiek zoals de zorgfunctionaris, de zorgcoördinator, de orthopedagoog en specialisten op het gebied van de orthodidactiek, zoals dyslexie en dyscalculie. In ons beleid kiezen we voor een zorgteam per locatie binnen de instelling en een overkoepelende zorgsecties voor Scholengroep Carmel Hengelo.

Voor de derde lijn begeleiding heeft de school structurele contacten met velerlei maatschappelijke instanties. Bovendien neemt de school zitting in het Zorg Advies Team (ZAT). In dit team zitten de zorgcoördinator, eventuele andere vertegenwoordigers uit een zorgteam, een schoolgericht maatschappelijk werker van Carint, de leerplichtambtenaar, een medewerker van de jeugdgezondheidszorg en een functionaris van de politie. Doel van het ZAT is het bieden van een consultatiefunctie aan de school bij psychosociale problemen van leerlingen en/of de ouders, die de zorg van de school te boven gaan en zo nodig het snel en effectief realiseren van ondersteuning aan leerlingen en/of de ouders.

Het Twickel College valt onder het regionaal samenwerkingsverband VO Twente 23.02. Binnen dit samenwerkingsverband wordt de gang van zaken rondom ondersteuning en passend onderwijs regionaal afgestemd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven