Lyceum de Grundel

Grundellaan 36 7552 ED Hengelo

Schoolfoto van Lyceum de Grundel

Profielkeuze

Toelichting van de school

De school begeleidt de leerlingen zo goed mogelijk bij het kiezen van het juiste profiel. De grafische weergaves laten zien in welke richting de leerlingen examen hebben gedaan.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Lyceum de Grundel maakt deel uit van de Scholengroep Carmel Hengelo. In de komende tijd wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Scholengroep Carmel Hengelo. We zijn binnen de scholengroep onderscheidend, complementair en hebben toegevoegde waarde voor elkaar. Omdat we er van overtuigd zijn dat we beter en meer kunnen presteren gaat de lat omhoog, en brengen we de basis beter op orde. Het blijvend zorgdragen voor het beste VO onderwijs in Borne, Delden en Hengelo is het resultaat van deze overtuiging en van onze samenwerking.

Lyceum De Grundel

Onderwijs en ontwikkelen
We richten onze blik op de toekomst, waarbij we onze sterke punten willen behouden. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs en blijven werken aan goede resultaten. Ons onderwijs is in ontwikkeling. In onze ambitie de talenten van alle leerlingen tot bloei te laten komen besteden we aandacht aan onderwijs op maat binnen en buiten de klas en bieden we de leerlingen een Podium om samen met docenten nieuwe onderwerpen aan te pakken en gestalte te geven. Een leerling leert te durven kiezen.

Samenwerken en ontdekken
We kijken buiten de muren van ons gebouw binnen samenwerkingsverbanden zoals o.a. met Saxion en Universiteit Twente en we kijken over de landsgrenzen  heen tijdens excursies en expeditiereizen. We halen de buitenwereld ook naar binnen: lezingen, voorstellingen, optredens en gastdocenten leveren een rijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De klassieke wereld van Grieken en Romeinen staat centraal in onze Gymnasiumklassen, zowel tijdens de lessen als tijdens de diverse activiteiten die zij buiten de klas en buiten de school ontplooien.

ICT
ICT is een hulpmiddel om ons goede onderwijs gestalte te geven. Het is geen doel op zich. We zetten in op de ondersteuning van het onderwijs door middel van laptops. Daarin leren we met en van elkaar.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingenzorg bestaat uit drie delen:

De eerste lijn is de leerlingenzorg die dicht bij de leerling en ouders staat, laagdrempelig is en weinig bureaucratie kent. Deze begeleiding en zorg wordt gegeven door de mentor. Docenten en begeleidende assistenten.

De tweede lijn begeleiding binnen school is bedoeld voor leerlingen met een specifieke, vaak structurele hulpvraag. Die begeleiding wordt gegeven door de specialisten op het gebied van milde psychosociale problematiek zoals de zorgfunctionaris, de zorgcoördinator, de orthopedagoog en specialisten op het gebied van de orthodidactiek, zoals dyslexie en dyscalculie. In ons beleid kiezen we voor een zorgteam per locatie binnen de instelling en een overkoepelende zorgsecties voor Scholengroep Carmel Hengelo. Hierbij dient vermeld te worden dat De Arcade haar eigen zorgstructuur heeft en haar eigen specifieke taak.

Voor de derde lijn begeleiding heeft de school structurele contacten met velerlei maatschappelijke instanties. Bovendien neemt de school zitting in het Zorg Advies Team (ZAT). In dit team zitten de zorgcoördinator, eventuele andere vertegenwoordigers uit een zorgteam, een schoolgericht maatschappelijk werker van Carint, de leerplichtambtenaar, een medewerker van de jeugdgezondheidszorg en een functionaris van de politie. Doel van het ZAT is het bieden van een consultatiefunctie aan de school bij psychosociale problemen van leerlingen en/of de ouders, die de zorg van de school te boven gaan en zo nodig het snel en effectief realiseren van hulp aan leerlingen en/of de ouders. 

Lyceum de Grundel valt onder het regionaal samenwerkingsverband VO Twente 23.02. Binnen dit samenwerkingsverband wordt de gang van zaken rondom ondersteuning en passend onderwijs regionaal afgestemd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven