J v Br College vest Deltaweg

Deltaweg 205 5709 AB Helmond

Schoolfoto van J v Br College vest Deltaweg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In algemene zin merken we dat wanneer leerlingen met een VMBO-t/Havo advies instromen het goed doen zij toch op school blijven ondanks een advies om een hoger niveau in te stromen. Leerlingen blijven veelal op school ondanks het feit dat er een advies ligt om eventueel uit te stromen naar havo.

Leerlingen met een vmbo/havo in klas 1 blijven vaak ondanks mooie resultaten op de Deltaweg, omdat zij het daar erg naar hun zin hebben en graag willen blijven.

Een kleine groep leerlingen met een VMBO g/T advies stroomt na leerjaar 2 uit naar basis of kader. dat zijn gemiddeld 3 leerlingen per jaar van de 85 leerlingen in klas 2. De rest stroomt drempelloos door naar klas 3 en vervolgens 4.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen blijven op onze school niet vaak zitten en stromen vrijwel altijd door naar hogere leerjaren. Een enkele keer stapt een leerling na overleg met ouders over naar een andere leerweg/schoolsoort.

In principe niet zittenblijven is de afgelopen jaren wel enige verandering gekomen.

Daar waar leerlingen zelden of niet doubleren hebben we de afgelopen jaren doubleren toch wat vaker ingezet. Met name voor leerlingen die het advies gekregen hebben om over te stappen naar een andere leerweg zijn vaker blijven zitten dan in het verleden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages van de laatste jaren zijn goed te noemen. Vanaf het jaar 2007 was er een trend waar te nemen van lagere slagingspercentages. Gelukkig zijn we in staat gebleken deze trend om te buigen en is het resultaat van de afgelopen jaren goed te noemen De afgelopen jaren schommelen de slagingspercentages tussen 94 % en 98 %.
 

Helaas zakte we terug naar een mager slagingspercentage van 85%.

Door een enorme inspanning van de collega's en de leerlingen zijn we er gelukkig in geslaagd om de neerwaartse spiraal te doorbreken en heeft in 2018 92,4 % van de examenkandidaten het examen met goed gevolg afgelegd.

Een resultaat waar we gezien de vele problematieken bij de leerlingen enorm trots op zijn.

We zijn op de weg terug met als doel om stabiel rond de 98 % geslaagde terug te keren.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Ondanks een hoger gemiddelde dan de landelijke cijfers blijven we als school streven naar een nog hogere kwaliteit.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er zijn geen recente evaluaties voorhanden

Terug naar boven