De Berkenschutse

Sterkselseweg 65 5591 VE Heeze

  • Schoolfoto van De Berkenschutse
  • Schoolfoto van De Berkenschutse
  • Schoolfoto van De Berkenschutse

Uitstroomprofiel

Er zijn 3 uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Leerlingen krijgen onderwijs in een passend profiel. Vso-scholen stellen voor elke leerling een plan op. In dit plan staat de verwachte uitstroombestemming van de leerling en een beschrijving van de ondersteuning en begeleiding.

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Berkenschutse is een bovenregionale school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die onderwijs biedt aan de volgende doelgroepen:

  • leerlingen met epilepsie
  • langdurig zieke (somatisch) leerlingen
  • zeer moeilijk lerende leerlingen (die in de directe omgeving van de school wonen)
  • meervoudig gehandicapte leerlingen (een combinatie van een verstandelijke beperking met epilepsie/langdurige ziekte)
  • leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) op havo/vwo-niveau.

Voor plaatsing op De Berkenschutse is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig.

Verder biedt De Berkenschutse onderwijs aan leerlingen die opgenomen worden op het epilepsiecentrum Kempenhaeghe of op de GGZe met een indicatie voor DBA (Dagbehandeling Autisme). 

De ambulant onderwijskundige begeleiding epilepsie wordt bekostigd vanuit de zogenaamde budgetbekostiging. Zie www.lwoe.nl. in Zuidoost Brabant verzorgt De Berkenschutse ook ambulant onderwijskundige begeleiding aan langdurig zieke leerlingen (ook vanuit budgetbekostiging)

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven