Hooghuis Heesch

Schoonstraat 34 5384 AP Heesch

  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Heb je een K/T, G/T, T of TH advies, dan kun je op onze school geplaatst worden.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op Het Hooghuis Heesch stromen meer leerlingen in één keer door naar de bovenbouw dan het landelijke gemiddelde. Ook stromen meer leerlingen in een keer door van leerjaar 3 naar het eindexamenjaar dan het landelijke gemiddelde.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2018 zijn er van de 138 kandidaten, 132 geslaagd voor hun diploma theoretische of gemengde leerweg.
Dit is 94,9% van onze leerlingen.
Daarvan heeft 92 % een diploma theoretische leerweg ontvangen met zeven eindexamenvakken. 8% heeft een diploma gemengde leerweg ontvangen.

Gemiddelde slagingspercentage over de afgelopen 5 jaren: afgerond 96 %
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde Examencijfer van de kandidaten van Het Hooghuis Heesch ligt bij de meeste vakken hoger dan het landelijk gemiddelde examencijfer. Een VMBO-diploma voor de Theoretische leerweg voldoet met 6 examenvakken. Op het Hooghuis Heesch hebben alle leerlingen echter één of twee extra vakken gevolgd. Hun doorstroom-kansen in het vervolgonderwijs (MBO of Havo) nemen daarmee toe. Daarnaast hebben we o.a. de volgende verbeteracties ingezet: examentraining en de mogelijkheid tot deelname aan Lente-en Zomerscholen.
Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Onze leerlingen gaan, na het behalen van hun VMBO G of VMBO T+ diploma naar veel verschillende opleidingen in en buiten de regio.
Dit zijn vooral opleidingen binnen het M.B.O., maar ook op het Havo.
Onze decaan houdt ook, nadat leerlingen onze school verlaten hebben, de vinger aan de pols of deze leerlingen op hun juiste plek terecht zijn gekomen en of de gekozen opleiding bij de leerling past.
Al jaren achter elkaar hebben alle schoolverlaters van het Hooghuis Heesch een passende opleiding gevonden en zijn er direct na klas 4 geen (of een zeer beperkt) aantal leerlingen die hun vervolgopleiding voortijdig verlaten(V.S.V.-ers).

Onze decaan heeft intensieve contacten met de diverse vervolgopleidingen. Wij blijven onze leerlingen monitoren.
In de grafieken kunt u zien hoe onze leerlingen het doen op het vervolgonderwijs

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

U vindt hier evaluaties van het project "Arbeids Ervaringsleren", reken- en taaltraining en de nieuwste inspectierapporten.
In overleg met de centrale directie is op alle Hooghuisscholen besloten om voortaan gebruik te gaan maken van de TOA-toetsen.
Deze toetsen geven een beeld van het niveau van de leerlingen. Zij vervangen de Cito-toetsen die we in het verleden hebben afgenomen.
We nemen deze toetsen af bij alle leerlingen van klas 1, 2 en 3. De individuele resultaten van onze leerlingen worden besproken in de ouder leerling mentor (O.L.M.) gesprekken. We besteden op dit moment extra aandacht aan Engels waarbij we externe expertise van TU Twente gebruiken.
Bij de rest van de vakken zitten we op een gemiddeld vmbo-gt niveau en voor rekenen zelfs daarboven.

Terug naar boven