Emmacollege MAVO KBL BBL

De Weggebekker 1 6413 NR Heerlen

  • Schoolfoto van Emmacollege MAVO KBL BBL
  • Schoolfoto van Emmacollege MAVO KBL BBL

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Begin 2018 heeft Kwaliteitscholen (www.kwaliteitscholen.nl) dit tevredenheidsonderzoek leerlingen voor Emma gedaan.

De tevredenheid is de afgelopen drie jaar gegroeid en zit precies op het landelijk gemiddelde.Over het algemeen vragen de leerlingen van het Emmacollege om extra hulp, vinden ze dat hun mening nog meer kan meetellen en geven ze aan dat mogelijk de lessen meer kunnen aansluiten bij de gebeurtenissen uit het nieuws. Bij ICT-gebruik en de werking ICT komen we boven het landelijk gemiddelde uit. Verder blijven we inzetten op gedifferentieerd en adaptief onderwijs, meer maatwerk. Er worden vanaf klas 1 Persoonlijke Leertijd en talenturen ingezet, tijdens de reguliere lessen wordt onderscheid gemaakt in het soort aanbod van de leerstof (en meer gevarieerd) om de leerlingen uit te dagen, te helpen, en/of naar een hoger niveau te helpen. Daarnaast krijgt de mentor een steeds duidelijkere rol bij het achterhalen van de intrinsieke motivatie van de mentorleerlingen in een duidelijke structuur (LOB, TLM-gesprekken, begeleiding). Leerlingen zelf worden meer betrokken bij het systeem SWPBS waar de school 2016-2017 mee is gestart en dat de komende jaren verder uitgerold wordt.   

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons pestprotocol heeft als doel:   “ Alle leerlingen moeten zich op het Emmacollege veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen” Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leerlingen en volwassenen elkaaraanspreken op deze regels en afspraken als er zich ongewenste situaties voordoen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! In de praktijk betekent dit dat alle mentoren van alle klassen elk jaar in hun lessen veel aandacht hieraan besteden in de vorm van projectmatig opgezette lessen. Ook de koppeling naar problemen in de maatschappij wordt hierbij gemaakt. Via film en multimedia wordt de koppeling gemaakt naar levensechte situaties om de bewustwording bij de leerlingen nog meer te stimuleren. Voor de eigen school is er een duidelijke koppeling naar de leerlingbegeleiding, waar de leerlingen gedurende de hele dag terecht kunnen bij problemen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De gegevens hebben betrekking op het onderzoek van april 2018. De respons was met 304 respondenten ruim boven de norm. Als totaal scoren we rond het landelijk gemiddelde. Er bleken enkele aandachtspunten te zijn bij m.n. bij de basisberoepsgerichte leerweg. Denk hierbij aan schoolklimaat en communicatie. Het Emmacollege is echter zeer blij met de goede verstandhouding en samenwerking met de ouders. Zij streeft ernaar de ouderbetrokkenheid nog meer te vergroten. Dit komt tot uiting in een goed functionerende ouderraad met wel 20 leden. We willen de mening van de ouders serieus nemen en hebben als school ervoor gekozen om duidelijk aandacht te besteden aan de gegevens uit de enquete. Een voorbeeld is om vanuit de schoolbrede aanpak binnen SWPBS (school wide positive behaviour) samen op te trekken om betrokkenheid met school te bevorderen bij leerling, ouder en personeel. Ook zal de ouderraad als onderdeel in de website worden opgenomen. De oudergesprekken die later in het jaar plaats vinden worden gekoppeld aan een individuele LOB opdracht/presentatie, uitgevoerd door hun eigen kind. (bij mentor en ouders) 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven