Emmacollege MAVO KBL BBL

De Weggebekker 1 6413 NR Heerlen

 • Schoolfoto van Emmacollege MAVO KBL BBL
 • Schoolfoto van Emmacollege MAVO KBL BBL

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Emmacollege biedt (na Oriëntatie Profielvakken in klas 1 en 2) vanaf klas 3 de volgende zes profielen aan:    

 • Economie en ondernemen 
 • Media, vormgeving en ICT
 • Zorg en Welzijn 
 • Bouwen, Wonen en Interieur 
 • Mobiliteit en Transport
 • Produceren, Installeren en Energie

De laatste 3 genoemde profielen worden aangeboden op het Techniekcollege in Heerlen, samen met de andere vmbo-scholen in Parkstad. De voorbereiding op het MBO wordt mede gestimuleerd en vormgegeven door LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Bij de overgang van de onderbouw (klas 1 en 2) naar de bovenbouw (klas 3 en 4) zijn leerwegkeuze (tl (mavo), kbl, bbl)  en profielkeuze gekoppeld. Bij leerwegkeuze wordt door alle docenten rekening gehouden met de voortgang van de cijfers en de rapportcijfers, de houding en instelling, de vaardigheden en met het Cito-leerlingvolgsysteem voor het V.O. De profielkeuze wordt door de mentor, in samenwerking met leerlingen en ouders geformuleerd. Een LOB methode helpt om de juiste keuze te maken die past bij de leerling. Ook de beoordelingen bij de OP-vakken (Oriëntatie Profiel) en een interessevragenlijst spelen hierbij een rol.

 

 

 


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Kernpunten uit het Schoolplan Emma:
 • een goed pedagogisch klimaat met als basis kleinschaligheid, veiligheid en geborgenheid waarbij afhankelijk van noodzakelijke extra aandacht sprake is van variabele grootte van klassen
 • onderwijs op maat a.d.h.v. leerlingkenmerken op basis van een goede intake en overdracht vanuit de basisschool
 • gespecialiseerde docenten met aandacht voor klassenmanagement en het omgaan met verschillen
 •  aandacht LOB, loopbaanbegeleiding: achterhalen intrinsieke motivatie bij de leerling, komen tot juiste profielkeuze/opleiding, eenduidigheid in de begeleiding.
 • doorontwikkelen van PLT, (persoonlijke leertijd), talentontwikkeling en 21-eeuwse vaardigheden/mediawijsheid. Naar maatwerk en adaptief onderwijs.
 • nauwgezette begeleiding van de leerling in het leer- en ontwikkeltraject met een goede zorstructuur en dagelijkse opvang voor leerlingen met niet lesgebonden problematiek. Een goed leerlingvolgsysteem, extra aandacht voor het vak rekenen, diverse projecten en onze leerlingbegeleiding zijn hierbij enkele voorbeelden.
 • gedisciplineerde aanpak op sociaal-emotioneel gebied (vooral het snel en duidelijk optreden bij overtredingen met inschakeling van de ouders) Dit vanuit de gedachte van SWPBS.
 • een goed gestructureerd verzuimbeleid met een zeer duidelijke absentenregistratie
Zie voor uitgebreidere informatie over het beleid voor de jaren 2018-2022 de bijlage “Schoolplan Emma 2018-2022”

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Zorgplan van Emma is gericht op alle facetten van leerlingenzorg en –begeleiding en vormt de basis van de zorgstructuur.

Het is ook bedoeld om iedereen die bij leerlingenzorg en -begeleiding op Emma betrokken is inzicht te geven in:

 • de organisatie van die zorg en begeleiding
 • de visie en missie        De volgende zes uitgangspunten zijn hierbij wezenlijk: de leerling centraal, doorlopende leerlijnen, onderwijs op maat, zorg op maat, zorg voor elkaar, kleinschaligheid  
 • het aanbod
 • de procedures
 • de protocollen

   Belangrijke voorwaarden voor het goed kunnen functioneren van leerlingen vinden we:

 • een goede en veilige leef- en leeromgeving als voorwaarde voor leren en presteren op een passend onderwijsniveau
 • waardering voor elk individu en aandacht/begeleiding voor leerlingen met ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • hulp als er omstandigheden zijn waardoor de leerling niet optimaal kan functioneren.

De mentor heeft de spilfunctie bij de genoemde voorwaarden.

Zie voor uitgebreidere informatie de bijlagen "Zorgplan Emma" en "Pestprotocol Emma"

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven