Bornego mavo

Beugel 68 8447 AH Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In maart 2015 is het tevredenheidonderzoek afgenomen. De leelringen op Bornego Beugel waarderen de school op het landelijk niveau. De opmerkingen die gemaakt zijn door de leelringen wordne in de klanbordgroepen besproken en leiden tot acties in het teamplan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Bornego College wordt door ouders en leerlingen ervaren als een school waar ze zich op hun gemak voelen. De school voelt als een veilige school zo blijkt uit de leerlingen- en ouderenquêtes.. Dit soort metingen worden jaarlijks afgenomen om in een continu proces te kunnen werken aan eventuele verbeteracties. Jaarlijks wordt de tevredenheid gemeten onder de leerlingen van klas 3. Om het jaar meten we de tevredenheid bij al onze leerlingen. Dit doen we via de LAKS monitor. De tevredenheidsonderzoeken geven ons inzicht in o.a. de beleving van de leerlingen wat betreft de sociale veiligheid in de school. De school heeft haar arbobeleid op orde.

Op school is een anti- pestcoördinator. Zij bemiddelt en ondersteunt bij problemen rondom pesten. In een enkel geval wordt externe ondersteuning ingeroepen van Cedin of CJG in de school. Door het explosieve gebruik van social media merken we een toename in digitaal pesten, vaak ook buiten schooltijden om. We werken altijd samen met ouders en leerlingen aan een oplossingsgerichte aanpak, overleggen incidenteel me texterne deskundigen zoals de politie over een adequate manier van handelen.

Soms ervaart een leerling een dermate groot of complex probleem, dat hij/zij het liever niet met de mentor wil bespreken. Voor dit soort complexe casuïstiek hebben we twee contactpersonen aangesteld. in een enkel geval is het mogelijk advies in te winnen bij een externe vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In maart 2015 hebben we een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders van derde jaars leerlingen van Bornego Beugel. Onze ouders geven gemiddeld een 7,2 aan de school, dit is net onder aan het landelijk gemiddelde. Ouders zijn met name te spreken over de veiligheid op school, de manier waarop zij op de hoogte worden gehouden van nuttige informatie. Op onze school doen we wat we zeggen, dit wordt door ouders gewaardeerd. De mentor vervult een belangrijke functie als het gaat om contact tussen het thuisfront en de school. We werken met korte lijnen, zijn een open en laagdrempelige school.  de samenwerking ouders, leerling  en school wordt regelmatig besproken tijdens ouder- en informatiemomenten. Het afgelopen jaar hebben we als school geinvesteerd in interactieve contactmomenten en ook in het goed laten functioneren van een ouderklankbord. Wij spreken graag met ouders in plaats van tegen ouders. De ouders van het klankbord reflecteren op het tevredenheidsonderzoek en denken mee in verbeteracties. Rondom een goede examenhouding en afspraken met leerlingen willen ouders graag actief participeren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven