Bornego mavo

Beugel 68 8447 AH Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen doorlopen de bovenbouw zonder vertraging. In vergelijking met de landelijke resultaten scoort het Bornego College prima. Incidenteel ontstaan er situaiteis waardoor een leerling stagneert. In overleg met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en het samenwerkingsverband komen we vrijwel altijd tot een oplossing die past bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Door privéomstandigheden of andere calamiteiten is doorstroom altijd maatwerk, waar wij met zorg en aandacht aan willen blijven werken.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De Beugel is blij met het slagingspercentage en de behaalde examenresultaten. De beroepsgerichte vakken werken vanuit een onderwijsconcept waarin leerlingen onder begeleiding zelfstandig werken in een contextrijke leeromgeving. Hierdoor leren leerlingen veel verantwoordelijkheid te dragen. Voor de VMBO Basis en -Kaderopleiding was het slaagpercentage in 2012-2013 resp. 100 en 97 %, voor de Theoretische leerweg 90%. Bij de VMBO Basis- en -Kader opleiding scoren we hiermee hogere slagingspercentages dan het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Al een aantal jaren halen leerlingen voor hun examens cijfers die gelijk zijn aan of soms beter zijn dan de landelijke examencijfers. In de VMBO Basis- en  -Kaderberoepsgerichte leerwegen lukt dit heel goed. Dit komt vooral door de persoonlijke contacten tussen de docent en de leerling, door  voortdurend met de leerling het gesprek aan te gaan over vorderingen en eigen leerdoelen. Leerlingen lopen gedurende hun schoolcarrière stage waardoor ze ervaring in de beropeswereld opdoen en ook beseffen waar een diploma toe leidt.  We besteden structureel aandacht aan taal en rekenen (vanaf klas 1).Door regelmatig met elkaar de resultaten te analyseren werken we voortdurend aan bewustwording van resultaatgericht werken bij zowel leerkrachten als leerlingen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van ons VMBO  gaan voor het behalen van een startkwalificatie doorstuderen op het MBO. Wij stimuleren het behalen van een diploma op een hoger niveau binnen onze eigen school, we zien hier een licht stijgende tendens. Je kunt dan na een basisberopegerichte opleiding, nog een examenjaar in dezelfde afdeling op kaderniveau volgen. Hierdoor kun je op een hoger niveau binnen het MBO onderwijs terecht en daardoor ook een ander werkveld bedienen. Een aantal leerlingen van de theoretische leerweg doen hetzelfde door nog een HAVO diploma te gaan halen.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Bornego College heeft veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit wordt jaarlijks op verschillende manieren gemeten, natuurlijk door te kijken naar de examenresultaten, maar ook door goed in de gaten te houden hoe de leerlingen het in hun schoolloopbaan vergaat. We vragen ook na bij onze oud-leerlingen hoe zij het op hun vervolgopleiding doen. Daarnaast houden we goed contact met onze toeleverende scholen. In januari 2014 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek gedaan in onze basisberoepsgerichte leerweg. Na een voldoende oordeel en geen risico's , gaan wij  aan de slag met hun kunnen werken met verschillen tussen leerlingen in de klas. Dit vraagt vaardigheden van de docent, die dit schooljaar door middel van een scholingstraject worden geoefend en aangeleerd.

Terug naar boven