Bornego mavo

Beugel 68 8447 AH Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo
  • Schoolfoto van Bornego mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Bornego Beugel is een VMBO bovenbouwvestiging. Leerlingen volgen bij ons het 3e en 4e leerjaar van de Basis-, Kader- of Theoretische leerweg. Binnen VMBO basis zijn de leerlingen vrijwel gelijk verdeeld over de sectoren Techniek en Zorg & Welzijn. Bij VMBO Kader volgt de helft van het aantal leerlingen een opleiding binnen de sector techniek. T.o.v. de basisopleiding volgen binnen de kader opleiding verhoudingsgewijs iets meer leerlingen een opleiding binnen de sector economie.   
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Strategisch Beleidsplan van het Bornego College beschrijft het gekozen beleid van de school in de komende jaren. Zowel organisatorisch als onderwijskundig. Het is samen met ouders, leerlingen en personeel tot stand gebracht en vastgesteld in het bestuur en in de medezeggenschapsraad. Binnen onze school passen we jaarlijks de te behalen doelstelling aan. Dit noemen we het teamplan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Bornego College heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Van het schoolondersteuningsprofiel is een korte samenvatting gemaakt, waarin globaal staat beschreven hoe de school is ingericht en om gaat met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een uitvoerige beschrijving van de leerlingondersteuning is opgenomen in het ondersteuningsplan van het Bornego College. Beide zijn als bijlage toegevoegd. De uitgebreide versie van het schoolondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de vestigingsdirecteur. Het Bornego College voert de Wet op Passend Onderwijs uit. Dit wordt gedaan in samenwerking met meerdere scholen die allen verbonden zijn aan Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland 21.02. Wat we belangrijk vinden is goed onderwijs voor alle leerlingen. Daar waar een leerling extra ondersteuning nodig heeft bekijken wij of we die extra ondersteuning kunnen bieden. Kan het Bornego College de extra ondersteuning niet bieden dan wordt er gekeken welke school een passend aanbod kan doen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven