Bornego Junior & Mavo

Dominee Kingweg 2 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Strategisch Beleidsplan van het Bornego College beschrijft het gekozen beleid van de school in de komende jaren. Zowel organisatorisch als onderwijskundig. Het is samen met ouders, leerlingen en personeel tot stand gebracht en vastgesteld in het bestuur en in de medezeggenschapsraad.  Om uitdagend onderwijs te bieden willen we werken met heldere, haalbare doelen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Bornego College heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De beschrijving van de leerlingondersteuning is opgenomen in dit ondersteuningsplan. Beide zijn als bijlage toegevoegd.

Het Bornego College voert de Wet op Passend Onderwijs uit. Dit wordt gedaan in samenwerking met meerdere scholen die alle verbonden zijn aan Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. Wat we belangrijk vinden, is goed onderwijs voor alle leerlingen. Daar waar een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bekijken wij of we die extra ondersteuning kunnen bieden. Kan het Bornego College de extra ondersteuning niet bieden, dan wordt er gekeken welke school een passend aanbod kan doen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven