St Bonifatius Mavo

Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord

  • Logo
  • Schoolfoto van St Bonifatius Mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De plaatsing op de Bonifatius mavo gebeurd in nauw overleg met het primair onderwijs. Wanneer zij aangeven dat de leerling TL/GL aankan zullen wij de leerling, na een intake gesprek en een 'tafeltjesgesprek' (warme overdracht) aannemen. Ook nemen wij leerlingen aan met een drempel, wanneer zij tussen KB en TL in zitten volgens de basisschool. Er zijn ook leerlingen die opstromen naar de havo vanuit mavo 1 of 2 naar gelang de wens van de leerling en het advies van de docenten. Ons uitgangspunt is dat wij altijd kijken of de leerling op zijn plek zit. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen wat overgaat in de onderbouw is licht dalend. De eerste jaren vinden wij het belangrijk dat leerlingen op de juiste plek terecht komen. Hierdoor hebben wij enkele leerlingen die opstromen naar de havo, en enkele die afstromen naar KB. Wij zijn trots op een hoog percentage onderbouwsucces. Wij geven leerlingen de kans bij ons op school, maar blijven reëel of dit de juist plek is voor de leerling. 

Het bovenbouwsucces was enkele jaren dalende. Desondanks dit zitten wij nog boven de norm vanuit de onderwijsinspectie. Maar vanwege de dalende lijn was dit wel een van onze aandachtspunten. Sinds afgelopen jaar gaat deze lijn weer langzaam omhoog, waar wij dan ook erg trots op zijn! 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Ook onze slagingspercentages is een punt van aandacht geweest de afgelopen jaren. Het schooljaar 2019/2020 was een gek jaar. Wij zijn trots op het slagingspercentage wat wij hebben behaald onder deze bijzondere omstandigheden. De stijgende lijn waar wij hard voor werken is nog steeds zichtbaar en zo hebben wij heel veel leerlingen kunnen feliciteren met een diploma. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In het jaar 2019/2020 zijn de centrale examens niet doorgegaan vanwege Covid-19. Daardoor zijn er geen cijfers van het centraal examen beschikbaar in de gegevens hieronder. Wel zijn de gegevens van voorgaande jaren aanwezig, waarbij wij boven de norm van de onderwijsinspectie uitkomen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het bijgevoegde document staan de onderwijsresultaten van 2020. Hierin zijn de schooljaren 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 vergeleken. In de resultaten hierboven is te zien dat er op veel onderdelen afgelopen jaar weer een stijgende lijn zichtbaar wordt na de dalende lijn die dit document laat zien. Wel scoren wij op alle onderdelen boven de norm: hier zijn wij trots op!  

Terug naar boven