Nuborgh College Oostenlicht

Kruidenlaan 1 8082 CA Elburg

  • Schoolfoto van Nuborgh College Oostenlicht
  • Schoolfoto van Nuborgh College Oostenlicht
  • Schoolfoto van Nuborgh College Oostenlicht
  • Schoolfoto van Nuborgh College Oostenlicht
  • Schoolfoto van Nuborgh College Oostenlicht

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan geeft inzicht in de gemaakte keuzen en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. Vastgelegd wordt welke ontwikkelingen gewenst zijn. Daarnaast kan het schoolplan houvast bieden bij processen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering. Het schoolplan krijgt zo onder andere de functie van ontwikkelings- en planningsdocument. Het schoolplan staat aan het begin van een cyclus. Jaarlijks stellen we als school een jaarplan samen, op basis van de documenten in het schoolplan. Dit jaarplan voor het hele Nuborgh College is weer als leidraad voor de jaarplannen van de locatie en deze laatste dient weer als basis voor het jaarlijkse team-actieplan.

De teamleiders leggen vier keer per jaar verantwoording af aan de locatiedirectie over de voortgang van de uitvoering van hun actieplan, de zogenaamde teamrapportages. De locatiedirectie legt in de vorm van managementrapportage verantwoording af aan de centrale directie en deze laatste legt verantwoording af aan het bestuur over het Nuborgh College jaarplan.

Het schoolplan is, naast de schoolgids, ook een verantwoording aan ouders en leerlingen van de doelen die de school nastreeft, de middelen die de school wil gebruiken om die doelen te bereiken en de resultaten die de school daarbij boekt.

Tenslotte is het schoolplan ook een verantwoording aan de overheid: de inspectie zal het schoolplan toetsen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven