Helder havo/vwo

Aalsterweg 285 5644 RE Eindhoven

  • Schoolplein
  • Uitleg docent in klaslokaal.
  • Uitleg docent in klaslokaal.
  • Leerlingen aan het werk op eigen laptop.
  • Uitleg klassikaal.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom binnen Helder wijkt niet af van de gemiddelde doorstroom. Na het doorlopen van de onderbouw is er, voor een aantal leerlingen, een natuurlijke overgang naar andere scholen in de regio.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 waren er 2 vwo-examenleerlingen. In schooljaar 2022-2023 waren er 6 vwo-examenleerlingen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze examencijfers liggen rond het landelijke gemiddelde. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt Helder negatief op twee indicatoren. Het gaat om de indicatoren ‘onderbouwsnelheid’ en ‘bovenbouwsucces havo’. Het onderwijs van Helder is regulier, de ondersteuning en aandacht die wij onze specifieke leerlingen bieden is bijzonder. Juist hierom kunnen wij deze onvoldoende beoordeelde indicatoren goed onderbouwen. Graag zetten we deze onderbouwing hier kort uiteen. Tevens treft u in de bijlage meer achtergrondinformatie over onze kracht, ondersteuning, doelstellingen en doorstroomcijfers. Via de link naar de website van de inspectie vindt u het beoordelingsrapport van de inspectie.  

Uitleg indicatoren

De indicator ‘onderbouwsnelheid’ is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. De indicator ‘bovenbouwsucces’ geeft aan of vanaf leerjaar 3 de overgang naar het volgend schooljaar succesvol is of niet. Hierbij wordt er gekeken naar doubleren, opstromen naar een hoger onderwijsniveau en naar het slagingspercentage. Niet alleen blijven zitten maar ook het ‘afstromen’ naar een lager onderwijsniveau op een andere school wordt als ‘niet succesvol’ gezien. Ook als afstromen het beste is voor de leerling en de leerling op een lager niveau zich juist optimaal kan ontwikkelen.  

Onderbouwing

De onvoldoendes zijn te verklaren, omdat de ondersteuningsbehoefte complex is en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen achterloopt t.o.v. leerlingen zonder ondersteuningsbehoefte. Daarnaast constateren we een toename in de zorgzwaarte van de leerlingen die zich bij Helder aanmelden (zie document ‘De kracht van Helder’). Een andere significante ontwikkeling in onze leerlingenpopulatie is de groei in het aantal zij-instromers: leerlingen die op een reguliere havo/vwo-school met basisondersteuning zijn begonnen, maar daar onvoldoende ondersteund konden worden. Het zijn juist deze leerlingen die vertraging oplopen, doordat ze een mislukking hebben ervaren en soms zelfs thuis komen te zitten. Door gebrek aan begeleiding van deze leerlingen kunnen ze ook niet goed met hun problematiek omgaan.  

In het belang van de leerling

Tot slot willen we uitlichten dat de cijfers (alinea ‘Waarmaken doelstellingen’ in bijlage ‘De kracht van Helder’) aantonen dat Helder in een behoefte voorziet. We geven leerlingen die normaliter tussen wal en schip zouden vallen – niet passend binnen het vo, maar ook niet thuishorend in het vso – de mogelijkheid om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen binnen een kader wat passend is voor hen en waarmee zij net als iedere andere jongere met een gevoel van zelfvertrouwen en trots aan hun volwassen leven kunnen beginnen.

We kennen onze leerlingen echt. Met specifieke ondersteuning en met oprechte aandacht helpen we de individuele leerlingen. Als we een leerling tussentijds kunnen laten uitstromen naar een volledig reguliere vo-school, het vso, het mbo, dan doen we dat vanuit de volle overtuiging dat het in het belang van de leerling is. Ook als dat volgens de norm in ons nadeel is.

Terug naar boven