Eckartcollege

Damocleslaan 3 5631 KC Eindhoven

  • Schoolfoto van Eckartcollege
  • Schoolfoto van Eckartcollege

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Eckart biedt leerlingen opstroomkansen. Dit motiveert leerlingen sterk. Bovendien biedt de school maatwerk, kent het een goed systeem van begeleiding en biedt het veel activiteiten buiten de les (het bevordert de sfeer en het brengt leerlingen extra uitdaging). Hierdoor is de gemiddelde doorstroom van leerlingen in de onderbouw en bovenbouw hoger dan de inspectienorm.
Eckart houdt voortdurend bij hoe de door- en uitstroom zich ontwikkelt om waar nodig aanpassingen te verrichten.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Eckart biedt leerlingen opstroomkansen. Dat blijkt uit het gegeven dat gemiddeld in de derde klassen leerlingen op een afdeling zitten die hoger is dan het advies. Het Eckart is er dan ook erg trots op dat het slagingspercentage in het algemeen boven het landelijk gemiddelde ligt.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eckart kent een groot aantal externe evaluaties. Allereerst is dat de Inspectie van het Onderwijs die jaarlijks een rapport opstelt over de resultaten van school. Daarnaast volgt het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs de ontwikkeling van alle OMO-scholen (met name op het terrein van organisatie, formatie en financiën).
Externe evaluaties zijn er door de stichting begaafdheidsprofielscholen, de stichting technasium, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (academische opleidingsschool), havisten competent naar het hbo en platform bètatechniek.

Terug naar boven