Eckartcollege

Damocleslaan 3 5631 KC Eindhoven

  • Schoolfoto van Eckartcollege
  • Schoolfoto van Eckartcollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

Binnen het mavo is het vakkenaanbod zodanig ingericht, dat leerlingen in meer dan één sector examen kunnen doen. Dit vergroot hun mogelijkheden op het mbo of op een eventuele doorstroom naar havo. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een zevende vak te kiezen.
Eckart spant zich in om meer leerlingen en in het bijzonder meisjes op havo en vwo te interesseren in een profiel natuur en techniek of natuur en gezondheid. Het vakkenaanbod is zodanig ingericht dat veel leerlingen twee profielen combineren: natuur en techniek en natuur en gezondheid. Met name op het vwo is sprake voor een relatief groot aantal leerlingen dat kiest voor een bèta-richting. Het aandeel NT en NG-leerlingen op de havo neemt toe.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Eckart wil een inspirerende en veilige school school zijn voor leerlingen en personeel. Respectvol met elkaar omgaan en werken vanuit een goede balans tussen hoofd en hart zijn belangrijke waarden die we onze leerlingen willen meegeven.
In de praktijk betekent dit dat we:
- ons richten op de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden die ieder heeft via het aanbieden van uitdagingen en het creëren van optimale kansen
- opleiden tot actief en zelfstandig leren, tot onderzoekend leren, goed voorbereid op vervolgopleiding en maatschappij
- nieuwe ontwikkelingen in onderwijs, wetenschap en maatschappij betrekken bij het leerproces
- een goede begeleiding bieden aan leerlingen en opleiding aan het personeel gericht op ontwikkelingsmogelijkheden
- een heldere communicatie hebben tussen leerlingen, ouders en personeelsleden
- zowel in de les als in buitenlesactiviteiten de sociale binding bevorderen
- een prettig, gezellig en veilig werkklimaat bieden
 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Uitgangspunt is dat ondersteuning primair in de les plaats vindt, zowel voor de individuele leerling als voor de klas als groep. De ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen en van groepen wordt vastgesteld op basis van risico- en probleemsignalen. Dit betekent dat we hulp bieden waar achterstand is ontstaan met als hoofddoel het leerproces te verbeteren. Waar nodig handelen we preventief door het realiseren van een onderwijs- en begeleidingsaanbod op basis van een analyse van beschikbare gegevens. We begeleiden de leerlingen bij het leren en bij gedragsproblemen en emotioneel/sociale problemen.
De spil van de begeleiding is de mentor.
Leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning kunnen in aanmerking komen voor speciale ondersteuning, veelal binnen school gegeven, soms buiten school.
We werken volgens een vast systeem van signaleren, analyseren, voorbereiden van uitvoering, uitvoeren en evalueren.
Eckart kent een protocol dyslexie en dyscalculie.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven