Aloysius De Roosten

Saenredamstraat 2 5643 RR Eindhoven

  • Zijaanzicht
  • Zijaanzicht
  • Ingang

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school onderhoudt actief contact met de basisscholen. Elke aangemelde leerling vanuit het basisonderwijs wordt in principe besproken met de groepsleerkrachten van de basisschool.  De onderwijskundige rapporten worden grondig doorgenomen en de gegevens die daaruit naar voren komen worden omgezet naar handelingsgerichte adviezen voor de docenten van Aloysius De Roosten.

Zowel leerlingen met een vmbo-t als een vmbo-k/t advies zijn welkom in de onderbouw van Aloysius De Roosten. Dankzij het determinatieonderwijs in de onderbouw krijgt iedere leerling les op passend niveau. Vanaf leerjaar 3 volgt elk kind de juiste leerroute en wordt er lesgegeven op vmbo-t niveau. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De school scoort stabiel op onvertraagde doorstroom in de onderbouw, dat betekent dat een hoog percentage leerlingen de onderbouw doorloopt zonder zittenblijven. In de bovenbouw scoort het percentage zittenblijvers boven de inspectienorm.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Aloysius De Roosten is erop gericht om het onderwijs af te stemmen op de unieke kenmerken en onderwijsbehoefte van haar leerlingen. Er is ruimte voor leerlingen met verschillende kwaliteiten, ambities en perspectief. Deze factoren kunnen invloed hebben op het slaagpercentage. 

Aloysius De Roosten staat voor kwalitatief goed onderwijs en streeft er naar de slaagpercentages op een stabiel niveau te houden. Het gemiddelde slaagpercentage van Aloysius De Roosten ligt boven de norm van de Inspectie van het Onderwijs.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Bij Aloysius De Roosten is ruimte voor leerlingen met verschillende kwaliteiten, ambities en perspectief. Alle leerlingen krijgen de kans om de bij hen aanwezige capaciteiten te benutten. Naast de cijfers is ook het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst en persoonsvorming van belang. Aloysius De Roosten heeft net zo veel waardering voor leerlingen die met veel inzet een gemiddeld examencijfer weten te behalen dan voor leerlingen die met een geringe inspanning een hoog examencijfer scoren. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Aloysius De Roosten begeleidt leerlingen procesmatig naar het vervolgonderwijs en heeft loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) vanaf leerjaar 1 opgenomen in het onderwijsaanbod van de school. Aloysius De Roosten heeft als doel de leerling bewust te maken van ontwikkelingen in de omgeving en begeleidt leerlingen in het zelf laten werken aan en reflecteren op de zogenoemde loopbaancompetenties als kwaliteitenreflectie (waar ben ik goed in?), motievenreflectie (wat wil ik?) of loopbaansturing (hoe kom ik daar waar ik wil komen?). Leerlingen weten daardoor steeds beter wie ze zijn, waar bijzondere kwaliteiten liggen en wat mogelijkheden zijn voor de toekomst. De leerling houdt zijn/haar ontwikkeling bij in een online portfolio. Zo is de leerling goed voorbereid op wat bij hem/haar past en kan de leerling een gefundeerde keuze maken voor vervolgonderwijs. De mentor speelt een cruciale rol en ook ouders worden bij het LOB-proces betrokken. De meeste leerlingen van Aloysius De Roosten stromen door naar een mbo opleiding of het voortgezet onderwijs (havo-opleiding). Ter ondersteuning van het maken van de keuze voor het vervolgonderwijs worden er o.a. informatiebijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en bliksemstages georganiseerd. Daarnaast is een doorstroomcoach vanuit het mbo actief. Deze werkt nauw samen met de doorstroomcoach van Aloysius De Roosten. De samenwerking is erop gericht dat leerlingen tijdig een passende plek voor het vervolgonderwijs vinden. Leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het maken van een keuze worden extra ondersteund door middel van bijvoorbeeld studiekeuze workshops en individuele coachingsgesprekken.

Brainport Eindhoven is een technologieregio waarin bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen samenwerken aan de toekomst. Aangezien veel vmbo-leerlingen later in de eigen regio zullen gaan werken maakt het Aloysius De Roosten leerlingen bewust van de vele mogelijkheden binnen de technologische bedrijven in de regio. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie oordeelt positief, de kwaliteit van het onderwijs is daarbij het centrale thema.

Terug naar boven