Cambreur College

Mgr. Schaepmanlaan 13 5103 BB Dongen

  • gebouw voor het voorbereidend mbo
  • zelfstandig werken in het OLC en de locatie voor Kurzweiltoetsen
  • gebouw voor vwo en havo en voor tweetalig vwo en havo
  • achterzijde met sportveld

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Cambreur College biedt op vwo en havo alle profielen aan met daarbij de vakken informatica, maatschappijwetenschappen, kunst BV, wiskunde D en bedrijfseconomie. Binnen de mavo en de gemengde leerweg wordt het vak Dienstverlening en Producten aangeboden. Op kaderberoeps- en basisberoepsgerichte leerweg worden de profielen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen aangeboden


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Cambreur College stelt hoge eisen, zowel aan het team als aan de leerlingen, wil kwalitatief uitstekend onderwijs bieden, daarbij goede zorg en begeleiding binnen een veilige setting in een primasfeer. Het is een bruisende, actieve school die inspeelt op de 21st centuryskills. Leerlingen leren hier met hoofd, hart en handen en worden uitgedaagd om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Het Cambreur College draagt zorg voor een optimale aansluiting op het mbo (door profielen op mavo en vmbo waarbij keuze in verdieping of verbreding mogelijk is), op hbo (door o.a. het vak Havisten Competent en het tweetalige havoprogramma) en wo (o.a. door tweetalig onderwijs en een excellentieprogramma voor vwo-leerlingen). Leerlingen die meer uitdaging zoeken kunnen terecht bij het debatteam, bij Engels (Cambridge-examens), Frans (DELF) of Duits (Goethe Zertifikat), in de exacte (wiskunde D, olympiades) of creatieve (Kunst Beeldend) hoek.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuningsstructuur is door de Inspectie als zeer goed gekwalificeerd. Hierin onderscheidt het Cambreur College zich positief. Als een leerling ondersteuning nodig heeft, dan spant het Cambreur College zich in om de ondersteuning op maat te bieden binnen de mogelijkheden die de school heeft en zonder de verantwoordelijkheden van de ouders hierin over te nemen. Er is een gedegen begeleiding voor kinderen met dyslexie, dyscalculie of een andere leerstoornis. De mentor is ook daarbij de spil in de begeleiding, maar ook externen kunnen hierbij ingeschakeld worden. Het Cambreur College werkt met andere scholen samen binnen het Samenwerkingsverband Portvolio.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven