Rietveld Lyceum

Vondelstraat 5 7002 AN Doetinchem

Schoolfoto van Rietveld Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, politieke overtuiging, maatschappelijke opvattingen, inkomen of fysieke mogelijkheden toegelaten op het Rietveld Lyceum. Dit binnen de begrenzing van de toelatingskaders.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten op het Rietveld Lyceum zijn een belangrijke indicator. Jaarlijks worden deze gegevens geanalyseerd. Vanuit het schoolplan  wordt ingezet op nog beter presteren en persoonlijke ontwikkeling. Zowel medewerkers als leerlingen dragen hierin een eigen verantwoording. Aan allen worden duidelijke eisen gesteld.  

Het slagingspercentage in 2023 was op de Mavo 82%, op de Havo 84% en op het Vwo 94%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De eindexamenresultaten 2023 voldoen zowel op de Mavo, Havo als op het Atheneum en Gymnasium aan de norm. Met name op de Havo is een duidelijke verbetering gerealiseerd over de afgelopen jaren.  

Het behalen van goede resultaten wordt gerealiseerd door bevlogen docenten, voldoende onderwijstijd per vak en adequate verzuimcontrole van leerlingen. Er zijn voldoende mogelijkheid voor extra uitdaging dan wel extra ondersteuning voor leerlingen die dat wensen of nodig hebben.  

Leerlingen die op het Rietveld Lyceum een diploma behalen ontvangen tevens een Plus-certificaat. Hierop staan de door hen uitgevoerde activiteiten buiten het reguliere curriculum om. Een goed gevuld Plus-certificaat geeft een voorsprong bij de toelating bij vervolgopleidingen. Zo leveren wij een diploma met méér waarde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Rietveld Lyceum streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs en van de organisatie. De basis voor kwaliteitszorg is vastgelegd in het schoolplan waarmee verantwoording wordt afgelegd over het te voeren beleid.  

In de afdelingsplannen wordt verantwoording afgelegd over de resultaten van het onderwijs en de begeleiding in de afdeling.  

In de vakwerkplannen leggen vaksecties verantwoording af over de prestaties en de vakdidactiek en –ontwikkeling.

Terug naar boven