Arkelstein

Arkelstein 8 7414 EP Deventer

  • Schoolfoto van Arkelstein
  • Schoolfoto van Arkelstein
  • Schoolfoto van Arkelstein
  • Schoolfoto van Arkelstein
  • Schoolfoto van Arkelstein

Het schoolplan

Toelichting van de school

Pijlers waar het Praktijkonderwijs zich op richt, zijn:
- Werken
- Zelfstandig wonen
- Vrijetijdsbesteding
- Burgerschap

Het gaat daarbij om de leerlingen voor te bereiden op algemene zelfredzaamheid en een plaats in de samenleving. Hierbij denken we aan:
- jezelf kennen in relatie met je omgeving,
- met jezelf in je omgeving kunnen werken,
- kritisch zelfbewustzijn,
- realistisch (zelf )vertrouwen,
- weten waarmee je bezig bent.

De drie kernambities zijn:
1: iedere leerling haalt zijn haar top (persoonlijk excelleren)
2: alle leerlingen een individueel ontwikkeltraject
3: alle leerlingen na hun schooltijd op Arkelstein; aan het werk (reguliere of beschermde werkplek) of naar een vervolgopleiding (volledig of in combinatie met werk.)

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Etty Hillesum Lyceum is een zorgstructuur vastgesteld. Deze zorgstructuur wordt ook binnen Arkelstein gehanteerd. Er wordt gestreefd naar het optimaliseren van de doorgaande lijn van onderwijs en begeleiding. Essentieel is de zogenaamde 'driehoeksverantwoordelijkheid' van leerling, ouder en school.
Ook is het zorgprofiel van Arkelstein bijgevoegd, zodat u een indruk kan krijgen hoe de zorg op Arkelstein gewaarborgd wordt. Onder zorg verstaan we het ondersteunen van leerlingen om hun individuele topniveau te kunnen behalen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven