Het Vlier

Het Vlier 1 7414 AR Deventer

  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier
  • Schoolfoto van Het Vlier

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Vlier is een bovenbouwschool voor havo en vwo. Dit is de reden voor het ontbreken van het rendement onderbouw.
Het bovenbouwrendement van Het Vlier is volgens de Inspectie van het Onderwijs in orde.
Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van beide afdelingen zijn stabiel.


Dit zijn slaagpercentages van leerlingen afkomstig van verschillende onderbouwscholen, onder andere van de onderbouwscholen van het Etty Hillesum Lyceum: De Boerhaave, Het Stormink en De Marke Noord.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers voor het havo en vwo zijn stabiel. 
De verschillen tussen cijfers voor centraal examen en school examen zijn volgens de Inspectie van het Onderwijs binnen alle leerwegen gering. De gemiddelde cijfers voor het centraal examen zijn boven de norm.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De leerling bereidt zich voor op zijn studiekeuze onder begeleiding van mentor en decaan. De begeleiding bestaat uit: mentorlessen,  Qompas studiekeuze, bezoek brede voorlichtingsavond, beroepenavond, gesprekken met decanen, bezoeken op eigen initiatief van open dagen en meeloopdagen.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2014 voor het laatst Het Vlier doorgelicht en het vertrouwen in de school uitgesproken. Het Vlier scoort op alle indicatoren die door de inspectie getoetst worden minimaal een voldoende. Bij ruim een derde van de indicatoren wordt zelfs de hoogst mogelijke score gehaald. De inspectie beoordeelt de indicatoren 'schoolklimaat ondersteunend en gericht op een brede vorming', 'stimuleren van talent' en 'gericht op het leveren van (intellectuele prestaties' met de hoogst mogelijke score. Dat geldt tevens voor: 'het aanbod bij rekenen', 'het aanbod afgestemd op (hoog)begaafde leerlingen', 'de planmatige ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben', 'het bewaken van de kwaliteit van de opbrengsten, 'doelgericht werken aan verbeteringen van het onderwijs en de borging daarvan' en het  gericht sturen op het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school'.

De inspectie was zeer te speken over Het Vlier tijdens haar bezoek.

Terug naar boven