Twents Carmel College, locatie Denekamp

Oranjestraat 23 7591 GA Denekamp

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Denekamp

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College gaat uit van het advies van de Basisschool. Indien de eindtoets afwijkt vindt nader overleg plaats met de Basisschool. 

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op de school in Denekamp stroomt al jaren vrijwel 100% van alle leerlingen door naar klas 3.
Slechts in zeer bijzondere situaties komt het voor dat een leerling een jaar over doet.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting van de school

Extern toezicht vindt binnen het Twents Carmel College in twee vormen plaats:

1. Toezicht door de Onderwijsinspectie

Jaarlijks brengt de inspectie een oordeel uit over de onderwijsresultaten op onze school. Het onderwijs op onze school voldoet ruimschoots aan alle normen die de inspectie per onderscheiden indicator daaraan stelt. Daarom is aan de school het basisarrangement toegekend. Er is vanuit de inspectie dus geen aanleiding de school te bezoeken.

2. Visitatie door kritische vrienden

Het Twents Carmel College verzorgt het voortgezet onderwijs voor de regio Noordoost Twente. Mede om scherp te blijven kijken naar de geleverde onderwijskwaliteit, wordt in het kader van de kwaliteitszorg een cyclus doorlopen die resulteert in een zelfevaluatie proces dat periodiek plaatsvindt. Na het opstellen van een zelfevaluatierapport volgt een visitatie door kritische vrienden. De meest recente visitatie vond plaats door een commissie bestaande uit docenten en directieleden van een drietal andere Carmelscholen.


Terug naar boven