Heldring Business School

Morsestraat 1 2517 RZ Den Haag

Schoolfoto van Heldring Business School

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Heldring Business School haalt het beste uit de leerlingen. Er wordt goed lesgegeven. Als er bij de leerling sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte, dan worden leerlingen in en buiten de klas geholpen. Op deze manier zijn leerlingen in staat om hun kwaliteiten maximaal te ontwikkelen. Voor taal en rekenen biedt Heldring Business School maatwerkuren aan. In de maatwerkuren kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen, maar kunnen zij ook meer uitdaging krijgen.

Het doel van Heldring Business School is het benutten van het volledig leerpotentieel bij elke leerling. Leerlingen kunnen doorstromen naar een hoger onderwijsniveau. Ook bieden we maatwerk aan leerlingen die voor bepaalde vakken op een hoger niveau presteren. Zo kunnen zij voor vakken waar zij goed in zijn op een hoger niveau onderwijs volgen en eventueel examen doen. Leerlingen krijgen altijd een certificaat bij hun diploma waarbij de vakken waarvoor op een hoger onderwijsniveau gewerkt is vermeld worden, ook als er geen examen gedaan is op het hogere niveau.

De grafiek hiernaast maakt inzichtelijk hoe de onderwijspositie van leerlingen in het derde leerjaar zich verhoudt tot het advies van het te volgen onderwijs dat door de basisschool gegeven is. In de grafiek is te zien dat de meerderheid van de leerlingen in het derde leerjaar onderwijs volgt op of boven het niveau dat geadviseerd was door de basisschool.

 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onderbouw

In de onderbouw zagen we na Covid-19 een dalende trend in de overgang in de onderbouw. Afgelopen schooljaar is een lichte stijging waarneembaar en zien we steeds meer leerlingen overgaan. 

Bovenbouw

In de bovenbouw hanteren wij een tweejarig PTA. Dit betekent dat de leerlingen zowel in jaar 3 als 4 zich voorbereiden op het centraal eindexamen. Na twee jaar een aangepast examen te hebben gehad, was dit het eerste jaar waarin het examen weer op reguliere wijze werd afgenomen. Daarom hebben we het afgelopen schooljaar de overgangsnormering gehanteerd die recht doet aan het examen dat zij doen in leerjaar 4. Om leerlingen succesvol te laten slagen, vinden we het belangrijk dat we kansrijk adviseren met betrekking tot de overgang naar leerjaar 4. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het schooljaar 2022-2023 hebben wij gezien dat we als school een lager slagingspercentage hebben behaald ten opzichte van vergelijkbare scholen. Wij hebben daarom als school ingezet op onze kwaliteit van onderwijs en personeel. We zijn onder andere aan de slag gegaan met het opstellen van analyses en daaruit voortkomend het opstellen van verbeterplannen. We zetten meer in op lesbezoeken, scholing van personeel, het opstellen van een nieuwe en aangepaste kwaliteitskalender, het aanbieden van maatwerkuren en een kwaliteitsslag met betrekking tot de basisvaardigheden. Daarnaast zijn we een nieuwe wervingscampagne gestart waarin we op zoek zijn naar kwalitatief goed personeel.  

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddeld examencijfer ligt ongeveer 0,2 - 0,5 lager dan het landelijk gemiddelde.

Een van de redenen dat onze examencijfers wat lager liggen is dat leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau het diploma willen laten halen. Maar nog wel goed in de ogen van de inspectie die ons onderwijs als voldoende beoordeeld. Denken in kansen voor leerlingen en hoge verwachtingen hebben zorgt in onze ogen voor meer succes. 

De gegevens van schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 zijn sterk beïnvloed doordat meerdere leerlingen gebruik hebben gemaakt van de duimregeling. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie heeft in 2016 op basis van een kwaliteitsonderzoek vastgesteld dat het onderwijs van het Heldring Business School van voldoende kwaliteit is.

In het kader van 'Inspectietoezicht nieuwe stijl' heeft de Onderwijsinspectie in november 2019 onze onderwijsgegevens gecontroleerd op basis van de inspectie indicatoren. Op basis van deze controle heeft de inspectie weer vastgesteld dat het onderwijs van het Heldring college van voldoende kwaliteit is.

In 2023 hebben wij opnieuw een kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie gehad gericht op OP6 Afsluiting op de afdeling vmbo-basis. De Onderwijsinspectie heeft geconstateerd dat de afsluiting op de afdeling vmbo-basis van Heldring Business School zorgvuldig verloopt en we hebben daarom een voldoende beoordeling. 

Terug naar boven