Hofstad Mavo Havo

Albardastraat 25 2555 XP Den Haag

  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo
  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo
  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo
  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo
  • Schoolfoto van Hofstad Mavo Havo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Met een schooladvies op TL- of havoniveau ben je natuurlijk van harte welkom op Hofstad Mavo Havo. Daarnaast bieden we alleen in de brugklas het niveau Kader/TL aan, die als een kansenklas moet worden gezien. Je krijgt dan ook gewoon les op TL-niveau. Je krijgt ook je cijfers op TL-niveau. Heb je een TL/havo-advies? Dan kom je in een Havo/TL-klas. Je krijgt dezelfde boeken en toetsen die ook door de havoleerlingen worden gebruikt. Het enige verschil is dat je na het maken van een toets een cijfer krijgt op TL-niveau én op havo-niveau. Aan het einde van het jaar gaan we goed kijken of je op de juiste plek zit of dat je naar een ander niveau doorstroomt. Met TL blijf je tot je examen - dit is dus 4 jaar - op onze school. Met Havo blijf je tot en met klas 3 bij ons, daarna stroom je door naar 4 Havo in ons andere gebouw aan het Colijnplein (Hofstad Lyceum).

Als je kijkt naar onze derdejaars TL-leerlingen blijkt dat 98.5% op het advies zit dat ze ooit vanuit het PO hadden meegekregen. Een mooi resultaat. Voor de derdejaars havo, is dit percentage 7.4%, hetgeen betekent dat maar liefst 92,6% span style="text-decoration:underline;"boven/span het oorspronkelijk advies is uitgestegen. Dankzij een intensieve coaching en begeleiding gedurende hun schoolcarrière weten de leerlingen dus meer uit zichzelf te halen. Opvallend is dat bijna 100% van de leerlingen die bij ons de havo verlaat om door te stromen naar HL ook daar in twee jaar het havodiploma weet te bemachtigen. Niet voor niets kiest een toenemend aantal havoleerlingen voor deze weg, die mede door de goede samenwerking met HL zijn vruchten afwerpt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het rendement van de onderbouw heeft dit schooljaar extra aandacht gevraagd. Doordat er in de afgelopen jaren relatief veel zij-instromers zijn geweest (o.a. vanuit het voormalige AC) zagen we het rendement wat teruglopen, zij het dat de doorloopsnelheid in de onderbouw steeds boven het landelijk gemiddelde heeft gelegen. Veel van deze zij-instromers nemen ook de problematiek van de 'oude' school mee (o.a. motivatie en zorgdossier), waar de school wel mee kan omgaan, zij het dat de inspanningen op dit gebied steeds groter worden. Aan het verschil met het basisschooladvies dat de zij-instromer heeft gekregen valt echter weinig te repareren. Veel van deze leerlingen hebben een advies (bijv. Havo of Vwo) gekregen waaraan HMH geen gevolg kan geven. Omdat onze school immers niet opleidt voor bovenbouw Havo en Vwo, zal het merendeel van deze instromers sowieso op een lager niveau uitstromen, dan ooit is geadviseerd door het PO. Door ons (nog) meer te richten op de instroom vanuit het PO, zal het aandeel zij-instromers de komende jaren verder teruglopen. Het rendement van de bovenbouw is op orde; de examenresultaten zijn goed.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het percentage geslaagden in de TL-afdeling is de laatste jaren stabiel. De afgelopen jaren lag dit percentage steeds ruim boven de 90%.

Toch heeft Hofstad Mavo Havo gemeend haar overgangsnormen fors aan te moeten scherpen. Sinds enkele jaren moet een leerling dan ook een gemiddeld cijfer voor het totale curriculum behalen van 6,3 (een vak als LO telt hierin evenwel niet mee); tevens moet de leerling voor de kernvakken NE, EN en WI samen minimaal 18 punten behaald hebben. Als aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan kan de leerling de opleiding niet verder op onze school vervolgen. Zittenblijven is alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Tevens kiezen onze bovenbouwleerlingen in het derde jaar verplicht voor 7 examenvakken, die ze ook meenemen naar het CE. De inspanningen zijn niet voor niets: het slagingspercentage ligt jaarlijks op 90% of hoger.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddeld examencijfer is over de hele breedte voldoende; de school blijft echter werken aan kwalitatieve verbeteringen, waarbij de verschillen tussen SE en CE per vak nog verder worden teruggebracht. In 2017 is dit verschil nog beter op elkaar afgestemd. Dit heeft onder meer te maken met de invoer van het landelijke kwaliteitsproject 'Leren Verbeteren', dat de school niet alleen een spiegel voorhoudt, maar tevens er voor zorgt dat verbeteringen goed aansluiten bij het onderwijsconcept van Hofstad Mavo Havo. Eveneens zal de aandacht voor Taal (en met name het -begrijpend- lezen) blijven bestaan, net als een extra Reken-uur (voor alle leerjaren). Zoals ook elders aangegeven begeleiden wij de leerlingen zoveel mogelijk een op een én waar nodig. Alle geleverde inspanningen leiden ertoe dat we jaarlijks slagingspercentages hebben van in de 90%. Daar zijn we natuurlijk uitermate trots op!! 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wetende dat de vraag vanuit het basisonderwijs erg belangrijk is, scherpt Hofstad Mavo Havo regelmatig haar onderwijskundige aanpak aan. Haar motto 'Kies voor je talent' blijft hierbij evenwel het uitgangspunt. Naast 2 mavobrugklassen verwachten we 2 havo/TL-brugklassen en een havo-brugklas. Daarnaast rekenen we weer op (minimaal) een Kader/TL-brugklas. Hofstad Mavo Havo denkt hiermee het leerlingenaantal rond de 525 te kunnen stabiliseren. Daarnaast vinden wij het uitermate belangrijk dat onze leerlingen goed begeleid worden. Naast een groeiende Studie Begeleidings Klas (SBK) is er een goed uitgebalanceerd intern en extern Zorgteam, maar investeren we ook in leerlingen door het aanbieden van jaarlijkse Examentrainingen, alsmede een Lente- en Zomerschool. Voor leerlingen uit groep 8 organiseren we Masterclasses in diverse aandachtsgebieden. Dit jaar organiseerden we de Masterclass Sport (Freerunnen) en de Masterclasses Technologie en ICT (de laatste twee hebben we samen opgezet met lokale partijen als buurthuis De Mussen en de Stichting Jeugdwerk Den Haag).

Terug naar boven