Christelijk Lyceum Zandvliet

Bezuidenhoutseweg 40 2594 AW Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zandvliet
  • naast klassikale instructie ook werken in groepjes
  • bekwame en bevoegde vakdocenten begeleiden onze leerlingen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In het brugjaar kunnen leerlingen afhankelijk van het advies geplaatst worden in een vwo brugklas, een gymnasiumbrugklas of een heterogene havo/vwo klassen. Er dient tenminste een havoadvies te zijn afgegeven door de basisschool.
In het eerste jaar is sprake van zeer geringe uitstroom. Leerlingen die iets langer nodig hebben om op hun niveau uit te komen, krijgen incidenteel nog een tweede jaar de tijd in een heterogeen tweede brugjaar (klas 2). Waar sprake is van leerlingen die mentaal nog iets moeten rijpen, kan soms de keuze worden gemaakt een jaar te doubleren.

In havo 4 is jaarlijks sprake van instroom vanuit vmbo-tl. Leerlingen die vanuit collega scholen een positief advies krijgen t.a.v. de havo stroom, worden geplaatst mits er ruimte is. 

Ongediplomeerd schoolverlaten is op het Zandvliet niet of nauwelijks aan de orde. In een enkel geval vervolgen leerlingen na hun loopbaan op het Zandvliet hun studie bij het VAVO-onderwijs en werken daar aan het behalen van deelcertificaten, opdat zij hiermee hun complete havo- dan wel vwo diploma behalen. 

Je kunt op het Zandvliet op de havo vakken volgen op vwo niveau. Dit moet de leerling dan wel aankunnen. Ook is het mogelijk om voor bepaalde vakken versneld examen te doen, zowel op de havo als op het vwo. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het christelijk lyceum Zandvliet biedt leerlingen kansen, maar is hierin tevens realistisch. Leerlingen van Zandvliet moeten tenminste een havoadvies hebben. In het eerste jaar is zeer beperkt sprake van uitstroom. De doorstroomgegevens tonen aan dat sprake is van een bovengemiddelde doorstroming. De eindexamenresultaten tonen aan dat zowel in de havo als in het vwo de leerlingen bovengemiddelde resultaten behalen. Opvallend hierbij is dat zowel in de havo als in het vwo een aanzienlijk percentage leerlingen slaagt dat met een lager advies de school ingestroomd is. 
 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Zandvliet controleert voortdurend de ontwikkeling van de examencijfers. Waar sprake is van veranderingen (positief dan wel negatief) wordt in teamverband gekeken naar achterliggende oorzaken.
 
Over vijf jaar gemeten verhouden de CE-SE cijfers zich goed tot elkaar. Een afwijking groter dan 0,5 punt doet zich dan ook niet voor.
Het gemiddelde eindexamencijfer wijkt niet af van het landelijk gemiddelde eindexamencijfer. 

Het gemiddelde van de examencijfers van havo en vwo wordt enigszins beïnvloed door het gegeven dat op het Zandvliet tevens een gemengd (havo/vwo-)diploma wordt aangeboden. Havoleerlingen die getalenteerd zijn voor een vakgebied (met name in de talen), krijgen gedurende de havobovenbouwjaren de gelegenheid om op vwo niveau eindexamen te doen. Zij behalen op deze wijze een havodiploma voorzien van een vwo certificaat. Deze getalenteerde leerlingen wegen hierdoor in de havo-cijfergemiddelden niet mee. De resultaten liggen op een hoger niveau dan het landelijk gemiddelde. 

Het Zandvliet besteedt extra aandacht besteden aan de kernvakken wiskunde, rekenen, Nederlands en Engels omdat deze zwaarder wegen tijdens het eindexamen. In de onderbouwklassen wordt al enkele jaren extra aandacht besteed aan taalvaardigheid en rekenvaardigheid. Deze extra aandacht zal voor de leerlingen die moeite hebben met deze vakken, worden uitgebreid naar de bovenbouw. 

 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in 2017 haar toezichtkader aangepast. Haar laatste bezoek dateert van november 2019. Dit was een verificatieonderzoek n.a.v. het inspectieonderzoek van het Lucas Onderwijs, de koepel waaronder het Zandvliet valt. 

De inspectie heeft op Zandvliet onderzocht op de kwaliteitsstandaarden 'begeleiding en ondersteuning leerlingen' en op de standaard 'kwaliteitssystemen, kwaliteitsborging en implementatie''. Beide standaarden zijn voldoende.

De resultaten van Zandvliet worden elk jaar door de inspectie bekeken op 4 criteria te weten: onderwijspositie, onderbouwrendement, bovenbouwrendement, gemiddeld examencijfer en verschil Schoolexamencijfer (SE) - Centraal examencijfers (CE . Al jaren zijn deze resultaten op orde. (zie bijlage)

Zandvliet neemt deel aan de collegiale visitatietraject van Lucas Onderwijs en het CVO. Een externe commissie voert dan op verzoek van de school zelf een onderzoek uit op de school. In mei 2020 komt er weer een visitatiecommissie op bezoek. 

Terug naar boven