Hofstede College

Droogscheerderdersgaarde 70 2542 BK Den Haag

Schoolfoto van Hofstede College

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit meerjaren schoolplan beschrijft het integrale schoolbeleid op hoofdlijnen. In dit schoolplan komt tot uiting waar we voor staan en wat we willen verbeteren en veranderen in de periode van 2016 tot 2020. Met dit schoolplan verantwoorden we ons aan bestuur, inspectie, ouders en personeel over vorm en inhoud van ons onderwijs.
 
Het schoolplan is een beleidsinstrument dat sturing geeft aan school- en onderwijsontwikkeling. Toch is het geen keurslijf van vaststaande afspraken. Het schoolplan biedt een kadervoor onderwijsontwikkeling met ruimte om in te spelen op veranderde maatschappelijke en pedagogisch- didactische inzichten en het geeft richting aan de kwaliteitszorg op de Hofstede.
 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De zorgstructuur van de Hofstede Praktijkschool is gebaseerd op het raamplan 'zorg op maat' van Lucas Onderwijs en heeft als taak de toelating, begeleiding en advisering van leerlingen te verzorgen. De leerlingen worden gevolgd van aanmelding tot uitschrijving.
 
Het zorgteam kent de leerling al vanaf het eerste begin. Om de vinger aan de pols te houden zijn er multidisciplinaire vergaderingen (MDV's). Bij een MDV is het zorgteam aanwezig, maar ook de mentor. In leerjaar 1 zijn er twee MDV's per schooljaar, voor de andere leerjaren een keer per jaar. Tijdens een MDV worden alle leerlingen besproken  en het zorgteam ziet er op toe dat de ingezette zorg ook wordt uitgevoerd.
 
Het zorgteam komt iedere week bij elkaar in de zorgteamvergadering. Hierin worden zorgleerlingen besproken, maar wordt ook beleid ontwikkeld. Op dit moment is het zorgteam bezig met het ontwikkelen van een leerlingstatuut en een zorgplan. Vanuit het zorgteam kunnen mentoren of andere docenten worden uitgenodigd of zelf  aangeven dat ze gebruik willen maken van het zorgteam, dat twee keer per week na schooltijd wordt gehouden. Tijdens het spreekuur overlegt en adviseert het zorgteam met docenten over zorgleerlingen en start zo nodig een zorgtraject.
 
Om leerlingen die externe hulpverlening nodig hebben zo adequaat mogelijk te helpen is er een keer in de vijf weken Zorg en Advies Team (ZAT). Het ZAT bestaat uit het zorgteam, vertegenwoordigers vanuit bureau leerplicht, bureau jeugdzorg, stichting MEE, politie en de jeugd gezondheidszorg.
 
 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven