Wellantcollege Madestein

Madesteinweg 25 2553 EC Den Haag

 • Jammer genoeg kunnen we geen rondleidingen geven, maar kijk op onze website naar de huidige mogelijkheden om toch kennis met ons te maken.
 • Onze eerstejaars laten we sportief met elkaar kennis maken tijdens de introductiedagen door samen aan de slag te gaan.
 • Technologie & Toepassing betekent bezig zijn met technisch praktijkgericht onderwijs, robotisering en veel technologische ontwikkelingen.
 • Bijzonder is onze paardenklas. Theorieles op school en paardrijles in de manege. Buitenritten horen daar natuurlijk ook bij. Super leuk!
 • Naast de paardenklas is de kookklas ook een themaklas. Beide themaklassen zijn erg populair waarvoor helaas geldt: vol = vol.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

ONZE LEERWEGEN
Wij bieden de volgende leerwegen:

 • Basisberoepsgerichte leerweg (BL), bestaande uit vier theorievakken + 1 beroepsgericht programma
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (KL), bestaande uit vijf theorievakken + 1 beroepsgericht programma
 • Gemengde Leerweg (GL),* bestaande uit vijf theorievakken + 1 beroepsgericht programma   

  * Ook leerlingen met een theoretisch (TL) advies kunnen zich aanmelden voor de GL. Wij bieden GL leerlingen een zesde theorievak aan om zodoende een TL-diploma te halen. 

PLAATSINGSCAPACITEIT
Voor schooljaar 2021-2022 is de capaciteit te plaatsen leerlingen als volgt:

 • 60 plaatsen VMBO BL met of zonder LWOO
 • 60 plaatsen VMBO BL / KL met of zonder LWOO
 • 60 plaatsen VMBO KL met of zonder LWOO
 • 50 plaatsen VMBO KL / GL / TL met of zonder LWOO
 • 60 plaatsen VMBO GL / TL met of zonder LWOO 

Door deze ruime capaciteit, hoeven wij niet tot loting over te gaan. Dat kan al een hele geruststelling zijn.

De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2021-2022, moet door ouders gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.       

VOORRANG BIJ TOELATING
Voorrang in de toelatingsprocedure wordt gegeven aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of een (half-, stief-)zus bij ons op school.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school


Zoals de grafieken weergeven, is de doorstroom in de bovenbouw en onderbouw rond het landelijk gemiddelde. Nieuwe leerlingen komen door onze zorgvuldige intakeprocedure onder leiding van medewerkers passend onderwijs op de juiste leerweg binnen. In de tweede helft van het tweede leerjaar worden de leerlingen op basis van de resultaten gedetermineerd. Zo zitten de leerlingen waarover twijfel bestaat aan het einde van een leerjaar op de juiste leerweg.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2020  was het slagingspercentage wederom 100% voor zowel de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte als voor de gemengde leerweg. 

Aangezien alle gemengde leerweg leerlingen dit jaar een extra AVO vak hebben gevolgd verlaten zij Madestein met een theoretisch diploma. Waarvan een leerling Cum Laude.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers van Wellantcollege Madestein liggen rond het landelijk gemiddelde. In 2020 hadden we wel een slagingspercentage van 100%.

In de schoolexamens wordt kennis en kunde van de leerlingen gemeten. Wellantcollege werkt voortdurend aan het evenwicht tussen cijfers van school- en centraalexamen. De kwaliteit van de schooltoetsen en het PTA zijn goed. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De bevindingen uit deze onderzoeken worden ieder jaar met de Bestuursraad van Wellantcollege gedeeld in een jaarlijks gesprek. 


Terug naar boven