Stedelijk Gymnasium

Mercatorplein 2 5223 LL Den Bosch

Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We zijn tevreden met de huidige resultaten. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn sinds jaar en dag (ruim) boven de 90 %. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde van de examencijfers ligt vanouds boven het gemiddelde. Veel van onze vakresultaten behoren tot de beste 10 % van het land.

Het is goed om te beseffen dat in de examens van 2021 en straks ook van 2022 de Corona-situatie tot een bijzondere slaag-zakregeling heeft geleid. Leerlingen mochten hierbij een vak "duimen", dat wil zeggen niet laten meetellen voor het examenresultaat bij zakken of slagen. Duimen mocht niet bij een kernvak (wiskunde, Nederlands, Engels). Er is van die regeling bij onze leerlingen beperkt gebruik gemaakt om ervoor te zorgen dat ze alsnog zouden zijn geslaagd. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Veel van onze leerlingen zijn, zoals te verwachten is, geschikt voor het wetenschappelijk onderwijs. Daarin werkt door dat wij als school in onderbouw én bovenbouw het vak wetenschapsoriëntatie aanbieden, iets wat maar door een beperkt aantal vwo-scholen wordt gedaan. Dat maakt ons tot officiële WON-school: een school met dat keurmerk heeft een programma waardoor leerlingen een voorsprong krijgen in het wetenschappelijk onderwijs, doordat zij al langer vertrouwd zijn met de daar heersende methodes en aanpak van onderzoekend leren/leren onderzoeken.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. In dat toezicht wordt gekeken naar de resultaten van het onderwijs (examenresultaten, doorstroom, onderwijstijd, voldoet de school aan wet- en regelgeving, financiën). Onze school krijgt op de meeste van deze onderdelen een voldoende. Het schort wel aan de doorstroom, wat verklaarbaar is omdat tot dit jaar alleen vwo-adviezen werden aangenomen. Opstroom vanaf een "lager" advies is onmogelijk als er geen leerlingen met zo'n advies zijn. In 2022-2023 zijn er wel havo-vwo-adviezen aangenomen die als ze -bij goede motivatie en inzet- doorstromen naar  de hogere leerjaren wel degelijk mee kunnen tellen in een positief resultaat. 

De doorstroom vanuit klas 2 is (vooral door Corona) onder druk komen te staan, waardoor de inspectie ook daar van aangeeft dat het aandacht behoeft. Dat vonden we zelf ook al, en we zetten er dus stevig op in om daar beter in te presteren.

Terug naar boven