Stanislascollege Westplantsoen

Westplantsoen 71 2613 GK Delft

  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen
  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen
  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen
  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen
  • Schoolfoto van Stanislascollege Westplantsoen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op deze school hebben leerlingen een hoge mate van keuzevrijheid van vakken waardoor zij in meerdere profielen examen kunnen afleggen. Dit vergroot de aansluiting bij het vervolgonderwijs en sluit beter aan bij de interesses van de leerling. Hiermee neemt deze school een unieke positie in in de regio.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan geeft de richting aan voor de komende vier jaar. Voor de realisatie van het schoolplan is bij verschillende gelegenheden met verschillende geledingen overleg gevoerd. In ons vorige schoolplan hebben we ons vooral gericht op facilitering van het eigentijdse onderwijs. Deimplementatie van ICT in ons onderwijs, de versterking van de begeleiding en nog meerbreedte en maatwerk in ons aanbod vormen de basis voor de verdere onderwijsontwikkelingen.
Er is hard gewerkt aan de kwaliteit en herkenbaarheid van ons onderwijs. De beoordeling excellent op het vwo en de beoordeling voldoende/goed op dehavo zijn dan ook een erkenning voor het vele werk dat de afgelopen jaren isverricht. In deze nieuwe beleidsperiode ligt de lat hoog als het gaat om hetbeantwoorden van de vraag die voor ons centraal staat: ‘Hoe kunnenwe telkens weer het beste onderwijs voor onze leerlingen realiseren?’

Sonja de Kreij - Reuvecamp

rector

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Stanislascollege wil dat leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze scholen. Het Stanislascollege heeft een breed zorgplan ontstaan vanuit het Samenwerkingsverband Delft, dat richtinggevend is voor de aanpak van de locaties in Delft en Pijnacker.

De door het Stanislascollege Westplantsoen geboden ondersteuning is te vinden in het bijgevoegde schoolondersteuningsprofiel.

Het Stanislascollege werkt volgens de richtlijnen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven