Het Twickel College Delden

Schoppenstede 19 7491 HK Delden

Schoolfoto van Het Twickel College Delden

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Twickel College Delden biedt alleen leerjaar 1 en 2 aan. Daarom zijn over profiel- en sectorkeuze geen gegevens beschikbaar. Leerlingen volgen pas in het derde of vierde jaar onderwijs in een bepaalde sector/leerweg of profiel.

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Twickel College Delden maakt deel uit van de Scholengroep Carmel Hengelo. In de komende tijd wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Scholengroep Carmel Hengelo. We zijn binnen de scholengroep onderscheidend, complementair en hebben toegevoegde waarde voor elkaar. Omdat we er van overtuigd zijn dat we beter en meer kunnen presteren gaat de lat omhoog, en brengen we de basis beter op orde. Het blijvend zorgdragen voor het beste VO onderwijs in Borne, Delden en Hengelo is het resultaat van deze overtuiging en van onze samenwerking.

Het Twickel College Delden
Het Twickel College Delden is een brede instroomlocatie waar leerlingen twee jaar verblijven. De speerpunten van de locatie zijn passend binnen de ontwikkelingen beschreven in het strategisch beleidsplan. Het Twickel College Delden zet in op vergroting van taal- en rekenvaardigheden. Hiervoor is extra lestijd uitgetrokken en weergegeven op de lessentabel. Er is aandacht voor het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de leerlingen door te werken met weektaken en studiewijzers en van het stimuleren van het samenwerkend vermogen van de leerlingen door project-uren (PU) in het rooster op te nemen. Om de leerlingen goed te kunnen stimuleren en adviseren in hun verdere schoolloopbaan heeft het team de opdracht zich te specialiseren in determinatie en differentiatie. Door de LINK>projecten en extra uitdaging c.q. begeleiding te bieden aan die leerlingen die dat nodig hebben, levert Het Twickel College Delden maatwerk. Dit maatwerk is nog sterker gerealiseerd door in de havo/vwo klassen en in de vmbo-b/k klassen te werken met tablets.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingenzorg bestaat uit drie delen:

De eerste lijn is de leerlingenzorg die dicht bij de leerling en ouders staat, laagdrempelig is en weinig bureaucratie kent. Deze begeleiding en zorg wordt gegeven door de mentor. Docenten en begeleidende assistenten.

De tweede lijn begeleiding binnen school is bedoeld voor leerlingen met een specifieke, vaak structurele hulpvraag. Die begeleiding wordt gegeven door de specialisten op het gebied van milde psychosociale problematiek zoals de zorgfunctionaris, de zorgcoördinator, de orthopedagoog en specialisten op het gebied van de orthodidactiek, zoals dyslexie en dyscalculie. In ons beleid kiezen we voor een zorgteam per locatie binnen de instelling en een overkoepelende zorgsecties voor Scholengroep Carmel Hengelo. Hierbij dient vermeld te worden dat De Arcade haar eigen zorgstructuur heeft en haar eigen specifieke taak.

Voor de derde lijn begeleiding heeft de school structurele contacten met velerlei maatschappelijke instanties. Bovendien neemt de school zitting in het Zorg Advies Team (ZAT). In dit team zitten de zorgcoördinator, eventuele andere vertegenwoordigers uit een zorgteam, een schoolgericht maatschappelijk werker van Carint, de leerplichtambtenaar, een medewerker van de jeugdgezondheidszorg en een functionaris van de politie. Doel van het ZAT is het bieden van een consultatiefunctie aan de school bij psychosociale problemen van leerlingen en/of de ouders, die de zorg van de school te boven gaan en zo nodig het snel en effectief realiseren van hulp aan leerlingen en/of de ouders.


Het Twickel College Delden valt onder het regionaal samenwerkingsverband VO Twente 23.02. Binnen dit samenwerkingsverband wordt de gang van zaken rondom ondersteuning en passend onderwijs regionaal afgestemd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven