O.R.S. Lek en Linge, vmbo-locatie

Ina Boudier-Bakkerstraat 2 4103 NN Culemborg

  • Vanaf de 2de klas zit je als vmbo-'er op de vmbo-locatie voor de vmbo-theoretische leerweg of vmbo-basis-/kader beroepsgerichte leerweg.
  • Ben je technisch en creatief? Werk je graag met je handen én je hoofd? Kies dan voor BWI!
  • Ben je creatief en wil je veel keuzevrijheid? Welkom bij Dienstverlening en Producten. Een breed profiel waar je alle kanten mee op kunt!
  • Hou je van techniek en ben je nieuwsgierig hoe dingen werken? Dan is Produceren, Installeren en Energie (PIE) echt iets voor jou.
  • Heb je wat extra ondersteuning nodig om je basis- of kaderdiploma te halen? Welkom bij de Huiskamerklas!

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In principe geschiedt de aanmelding voor de brugklas door de ouders rechtstreeks bij het voortgezet onderwijs. Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier op onze website. Wij willen benadrukken dat op onze openbare school iedereen welkom is en dat wij geen toelatingsbeleid voeren, in welke vorm dan ook.

Bij de plaatsing in een brugklas gaan wij uit van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de kijk die de basisschool op uw kind heeft. De basisschooldocent zal dit advies met u bespreken en zal dit in het onderwijskundig rapport aan ons doorgeven.

Omdat wij hechten aan een warme overdracht en graag informatie willen over het kind achter de gegevens is er over iedere aangemelde leerling contact met de basisschool. Wij zullen dan op basis van het schooladvies en na het contact met de basisschool uw kind plaatsen in een brugklas op een niveau dat bij dit advies past. Mocht een basisschool, op basis van de uitslag van de eindtoets (meestal citotoets), het schooladvies willen aanpassen dan de kan de basisschooldocent contact met ons opnemen. Wij zullen op basis hiervan de plaatsing (indien mogelijk) aanpassen aan het nieuwe advies.

We willen graag expliciet vermelden dat het aan de basisschool is om het schooladvies al dan niet aan te passen bij een hogere score op de eindtoets. U ontvangt van ons begin juni een brief aangaande de definitieve plaatsing. Wij ontvangen de aanmelding van uw kind graag uiterlijk 29 maart 2024.

Passend onderwijs

Indien uw kind (extra) zorg nodig heeft, verzoeken wij u vriendelijk tijdig contact op te nemen met onze zorgcoördinator, zie hier. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben wij met basisscholen en andere VO-scholen uit de omgeving een regionaal samenwerkingsverband Rivierenland. In dit samenwerkingsverband werken het regulier en speciaal onderwijs samen. Dat houdt in dat uw kind geplaatst wordt op Lek en Linge of, als wij niet de juiste begeleiding kunnen bieden, op een andere reguliere of speciale school. Dit wordt in het samenwerkingsverband vastgesteld. Om een indicatie te krijgen van onze begeleidingsmogelijkheden kunt u onderaan deze pagina, onder 'Bijlagen' het 'Schoolondersteuningsprofiel' bekijken. Omdat wij ons realiseren dat ieder kind weer anders is en meer is dan alleen een dossier op papier, willen we graag een open communicatie zodat uw kind op de juiste plek een goede start kan maken. Over de bij Lek en Linge aangemelde leerlingen hebben wij zorgplicht en zijn wij verantwoordelijk voor eventuele herplaatsing elders.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers voor Lek en Linge in Culemborg zijn uitstekend. Het percentage zittenblijvers is in alle leerjaren fors lager dan op de vergelijkingsscholen evenals de afstroom naar een lagere afdeling.

Het slaagpercentage ligt  op het vmbo al jaren boven het landelijk cijfer.

Veel leerlingen halen een hoger diploma dan mocht verwacht worden op basis van het basisschooladvies.  

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De leerlingen op de VMBO-locatie van Lek en Linge hebben in schooljaar 2022-2023 uitstekend gepresteerd. Het gemiddelde cijfer voor het centraal examen ligt in de leerwegen op of boven het landelijk cijfer. Vijf leerlingen slaagden met een Cum Laude resultaat.

Uitgesplitst over de leerwegen: 

Vmbo-b: 90% geslaagd (landelijk gemiddeld 98%)

Vmbo-k: 96% geslaagd (landelijk gemiddeld 96.1%); 

Vmbo-t:  94% geslaagd (landelijk gemiddeld 93.8%); 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De leerlingen op de VMBO-locatie van Lek en Linge hebben in schooljaar 2022-2023 uitstekend gepresteerd. Het gemiddelde cijfer voor het centraal examen ligt in de leerwegen op of boven het landelijk cijfer. Vijf leerlingen slaagden met een Cum Laude resultaat.

Uitgesplitst over de leerwegen: 

  • Vmbo-b: 90% geslaagd (landelijk gemiddeld 98%)
  • Vmbo-k: 96% geslaagd (landelijk gemiddeld 96.1%); 
  • Vmbo-t:  94% geslaagd (landelijk gemiddeld 93.8%); 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen en hun ouders waarderen de sfeer, de begeleiding en de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquêtes.

De visitatierapporten (inspectie; jury Excellente Scholen; tweetalig onderwijs; cultuurprofielschool) zijn lovend en geven aan dat we een goede school zijn.

Deze enquêtes en ook de visitaties zijn tegelijkertijd een belangrijke bron om te werken aan verdere schoolontwikkeling. Het kan immers altijd beter!

Terug naar boven