O.R.S. Lek en Linge, vmbo-locatie

Ina Boudier-Bakkerstraat 2 4103 NN Culemborg

  • Vanaf de 2de klas zit je als vmbo-'er op de vmbo-locatie voor de vmbo-theoretische leerweg of vmbo-basis-/kader beroepsgerichte leerweg.
  • Ben je technisch en creatief? Werk je graag met je handen én je hoofd? Kies dan voor BWI!
  • Ben je creatief en wil je veel keuzevrijheid? Welkom bij Dienstverlening en Producten. Een breed profiel waar je alle kanten mee op kunt!
  • Hou je van techniek en ben je nieuwsgierig hoe dingen werken? Dan is Produceren, Installeren en Energie (PIE) echt iets voor jou.
  • Heb je wat extra ondersteuning nodig om je basis- of kaderdiploma te halen? Welkom bij de Huiskamerklas!

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het vmbo-onderwijs v.w.b. de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft de laatste jaren een verandering doorgemaakt i.v.m. de (landelijke) vernieuwing van de beroepsgerichte programma's, de zgn. nieuwe profielen. Deze profielen maken het mogelijk nog meer onderwijs op maat aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. De programma's Produceren, Installeren en Energie (PIE), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Dienstverlening en Producten (D&P) zijn verbreed om meer samenhang en een betere aansluiting te realiseren.

Er zijn vele investeringen gedaan om de vaklokalen up-to-date te maken en zodoende de aansluiting met het bedrijfsleven te behouden. De komende jaren zullen er nog meer investeringen plaatsvinden op het gebied van modernere technieken, bijvoorbeeld robotica, domotica, mechatronica, drones. Verder werkplekken gericht op duurzaamheid en de energietransitie. 

V.w.b. de theoretische leerweg is de Loopbaan en Oriëntatie Begeleiding (LOB) ook meer toegespitst op de keuzerichtingen van leerlingen. Routes (o.a. in zeven vakken examen) zijn afgestemd voor leerlingen die naar het Havo willen doorstromen (de Havo route), verder de MBO-route, Kunstroute, Sportroute en ICT-route met Design & Innovation. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de strategische ambities 2020-2024 van onze schoolgemeenschap Lek en Linge.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het streven om zo veel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek te bieden binnen een samenwerkingsverband. Die plek kan op de eigen school of op een andere school worden geboden.

Het wettelijk kader voor passend onderwijs is een open kader en laat ruimte aan scholen om zelf inhoudelijk een invulling te geven aan passend onderwijs. Deze inhoudelijke invulling is opgenomen in het schoolondersteuningsplan (SOP).

Het ondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag van de school vastgesteld. De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel.Het SOP beschrijft de ondersteuning die O.R.S. Lek en Linge aan leerlingen kan bieden met en zonder extra inzet van het samenwerkingsverband (SWV Rivierenland).

Het samenwerkingsverband heeft als missie: inclusiever onderwijs en meer expertise op de scholen.

Om hieraan tegemoet te komen, zet O.R.S. Lek en Linge zich in om zowel de basis- als de extra ondersteuning goed vorm te geven en hierin een kwaliteitsslag te maken.

Alle ondersteuning (zowel basis, extra als zware ondersteuning) is in dit SOP beschreven en vormt samen met het protocollenboek de onderlegger hoe O.R.S. Lek en Linge de ondersteuning vormgeeft aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Wij streven ernaar dat al onze leerlingen kunnen zeggen: 

- Ik heb een fijne tijd op school 

- Ik leer veel op school

- Ik haal het diploma dat bij mij past op deze school

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven