O.R.S. Lek en Linge, vmbo-locatie

Ina Boudier-Bakkerstraat 2 4103 NN Culemborg

  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vmbo-locatie
  • Vanaf de 2de klas zit je als vmbo-'er op de vmbo-locatie voor de vmbo-theoretische leerweg of vmbo-basis-/kader beroepsgerichte leerweg.
  • Je kunt binnen vmbo-basis/kader kiezen voor Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Je ontwerpt en maakt dan bijvoorbeeld je eigen meubelstuk.
  • Een brede leerrichting binnen vmbo-basis/kader is Techniek Breed (diploma PIE). Van electrotechniek tot technisch tekenen en lassen.
  • Of je kiest binnen vmbo-b/k voor Creatief en Ondernemen (diploma Dienstverlening & Producten) als je van organiseren houdt en creatief bent.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het vmbo-onderwijs v.w.b. de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft de laatste jaren een verandering doorgemaakt i.v.m. de (landelijke) vernieuwing van de beroepsgerichte programma's, de zgn. nieuwe profielen. Deze profielen maken het mogelijk nog meer onderwijs op maat aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. De programma's Produceren, Installeren en Energie (PIE), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Dienstverlening en Producten (bij ons onder de naam Creatief en Ondernemen) zijn verbreed om meer samenhang en een betere aansluiting te realiseren.

Er zijn vele investeringen gedaan om de vaklokalen up-to-date te maken en zodoende de aansluiting met het bedrijfsleven te behouden. De komende jaren zullen er nog meer investeringen plaatsvinden op het gebied van modernere technieken, bijvoorbeeld robotica, domotica, mechatronica, drones. Verder werkplekken gericht op duurzaamheid en de energietransitie. 

V.w.b. de theoretische leerweg is de Loopbaan en Oriëntatie Begeleiding (LOB) ook meer toegespitst op de keuzerichtingen van leerlingen. Routes (o.a. in zeven vakken examen) zijn afgestemd voor leerlingen die naar het Havo willen doorstromen (de Havo route), verder de MBO-route, Kunstroute, Sportroute en ICT-route met Design & Innovation. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2018 is een nieuw schoolplan 2018-2022 opgesteld op basis van het in 2016 vervaardigde strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020: "Kansrijk! Waardevol onderwijs vanuit hoge verwachtingen"

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 heeft elke school een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat de begeleiding beschreven die de school biedt. Het SOP beschrijft de ondersteuning die O.R.S. Lek en Linge aan leerlingen kan bieden met en zonder extra inzet van het Samenwerkingsverband Rivierenland. O.R.S. Lek en Linge participeert met diverse scholen uit de regio in dit samenwerkingsverband, waarbinnen een ondersteuningsplan passend onderwijs is opgesteld. Het hoofddoel van dat plan is om samen met alle scholen voor voortgezet onderwijs ervoor zorg te dragen dat alle leerlingen uit de regio passend onderwijs ontvangen. Om dat te realiseren is tevens de steun nodig van partners zoals instellingen voor jeugdhulp en gemeenten. Het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Rivierenland vormt de kern van de basisondersteuning van alle voortgezet onderwijs scholen behorende bij dit samenwerkingsverband.

Naast dit plan vindt O.R.S. Lek en Linge het belangrijk om ook de eigen ondersteuning aan leerlingen adequaat vorm te geven en inzichtelijk te maken. Dit profiel beschrijft de activiteiten, de voorzieningen en procedures (zie hiervoor met name de bijlage het Protocollenboek Zorg) op het gebied van leerlingondersteuning die op dit moment aanwezig zijn of ontwikkeld worden. Daarnaast worden in dit profiel ook de grenzen van leerlingondersteuning beschreven en op welke wijze er dan gehandeld wordt. Binnen passend onderwijs streeft de school er naar om samen met leerling, ouders/verzorgers en eventuele externe partijen op te trekken, zodat de leerling het beste uit zichzelf kan halen, zo veel mogelijk kan leren en zich kan ontwikkelen tot een autonoom persoon die een mooie bijdrage kan leveren aan de maatschappij. 

Tevens streven wij ernaar dat al onze leerlingen kunnen zeggen: 
- Ik heb een fijne tijd op school 
- Ik leer veel op school
- Ik haal het diploma dat bij mij past op deze school

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven