O.R.S. Lek en Linge, brugklaslocatie

Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg

  • Starten op een nieuwe school is spannend natuurlijk!
  • Maar gelukkig kun je alles aan je docent vragen.
  • Je kunt ook kiezen voor tweetalig onderwijs.
  • Weet jij nog niet welk niveau je wilt volgen? Schrijf je dan in voor onze uitstelkeuzeklas!
  • Wij zijn een sportieve school! Kies je voor Project Sport?

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de strategische ambities 2020-2024 van onze schoolgemeenschap Lek en Linge.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het streven om zo veel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek te bieden binnen een samenwerkingsverband. Die plek kan op de eigen school of op een andere school worden geboden.

Het wettelijk kader voor passend onderwijs is een open kader en laat ruimte aan scholen om zelf inhoudelijk een invulling te geven aan passend onderwijs. Deze inhoudelijke invulling is opgenomen in het schoolondersteuningsplan (SOP).

Het ondersteuningsprofiel wordt eenmaal in de vier jaar door het bevoegd gezag van de school vastgesteld. De medezeggenschapsraden hebben adviesrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel.Het SOP beschrijft de ondersteuning die O.R.S. Lek en Linge aan leerlingen kan bieden met en zonder extra inzet van het samenwerkingsverband (SWV Rivierenland). Het samenwerkingsverband heeft als missie: inclusiever onderwijs en meer expertise op de scholen.

Om hieraan tegemoet te komen, zet O.R.S. Lek en Linge zich in om zowel de basis- als de extra ondersteuning goed vorm te geven en hierin een kwaliteitsslag te maken.

Alle ondersteuning (zowel basis, extra als zware ondersteuning) is in dit SOP beschreven en vormt samen met het protocollenboek de onderlegger hoe O.R.S. Lek en Linge de ondersteuning vormgeeft aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Wij streven ernaar dat al onze leerlingen kunnen zeggen: 

- Ik heb een fijne tijd op school 

- Ik leer veel op school

- Ik haal het diploma dat bij mij past op deze school

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven