Willem de Zwijgercollege SGM

Nieuwe 's-Gravelandseweg 38 1405 HM Bussum

  • Schoolfoto van Willem de Zwijgercollege SGM
  • Schoolfoto van Willem de Zwijgercollege SGM

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Willem heeft het: goede examenresultaten en hoge overgangscijfers. Elk jaar weer zijn onze slagings- en overgangscijfers hoger dan landelijk. De onderwijsinspectie is lovend: “ongeëvenaarde schoolprestaties”. Iedereen voelt zich thuis en docenten zijn betrokken. Leerlingen krijgen alle begeleiding en pluslessen die ze nodig hebben. Je kunt aan heel veel activiteiten meedoen.

We doen er dan ook alles aan om jou te laten slagen. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld 100% van onze examenleerlingen van het gymnasium, 100% van het atheneum en 99% van de havo geslaagd. Elk jaar weer is deze score bij ons hoger dan (of gelijk aan) elke andere school in de regio. Daar zijn we hartstikke trots op.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op het Willem is de zogenaamde kwaliteitsmatrix de basis voor de jaarlijkse kwaliteitszorg. Deze matrix beschrijft een cyclus van vier jaar waarin alle beleidsterreinen benoemd zijn waarnaar we een kwaliteitsonderzoek doen. Ook de frequentie ervan,momenten waarop en de wijze waarop dat gebeurt, staan in de matrix beschreven. De instrumenten die we erbij inzetten zijn enquêtes, voortgangs-, functionerings- ,beoordelings- en sectiegesprekken. Met alle personeelsleden voeren we jaarlijks voortgangsgesprekken en eens in de twee jaar een functioneringsgesprek, waaraan twee lesbezoeken voorafgaan, waarbij twee leerlingenenquêtes worden afgenomen, de schoolleiding minimaal twee observatieformulieren invult en het personeelslid een welzijnslijst invult. We voeren naast de individuele gesprekken ook jaarlijks verschillende gesprekken met de secties over o.a. de examenresultaten, de doorlopende leerlijn en de opbrengsten van de sectie.

De afdelingsleiders/teamleiders voeren jaarlijks gesprekken met leerlingen uit de verschillende jaarlagen om van de leerlingen feedback te krijgen over het onderwijs, de regelgeving en de organisatie. Naast gesprekken met personeel en leerlingen voeren we ook gesprekken met ouders van alle leerjaren (de ouderresonansgroepen). In deze gesprekken vragen we feedback op onderwerpen zoals communicatie, begeleiding, organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. We enquêteren jaarlijks de leerlingen uit klas 1, klas 3, de examenklassen en hun ouders.

Terug naar boven