Maerlant

Hossenbosdijk 14 -16 3232 PX Brielle

  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Maerlant investeert in een goede begeleidings-en ondersteuningsstructuur die eruiteindelijk toe moet leiden dat leerlingen hun talent kunnen ontwikkelen en zich via een diploma kunnen kwalificeren op het niveau dat bij hen past.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Voor alle klassen en leerjaren zijn er bevorderingsnormen of is er een programma van toetsing en afsluiting (PTA). De school besteedt veel aandacht aan een goede communicatie hierover met leerlingen en ouders. Regelmatig wordt u daartoe uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor of met een vakdocent. Aan het begin van het cursusjaar,maar uiterlijk voor 1 oktober, verschijnen de bevorderingsnormen en/of het programma van toetsingen afsluiting (PTA) en de daarbij behorende slaag/zakregeling op de website. Het PTA wordt tijdens de voorlichtingsavonden toegelicht.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Leerlingen worden uitgedaagd hun mening te geven en zich met zaken te bemoeien. In de leerlingenraad, in de medezeggenschapsraad, maar ook bij sollicitaties worden leerlingen uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. Met de klassenvertegenwoordigers zijn verschillende gesprekken per jaar en via MaerlantTV brengen leerlingen inbeeld hoe zij de school (willen) zien! Deze betrokkenheid draagt bij aan een hoog slaagpercentage!

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Maerlant realiseerde in schooljaar 2017-2018 hoge examenresultaten. Daar zijn we trots op, echter examenresultaten alleen zeggen niet alles over de kwaliteit en het succes van een school. Om daar goed zicht op te krijgen moet je ook kijken naar het pedagogisch klimaat, de in-, door-en uitstroomgegevens, het kwaliteitsbeleid, et cetera.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De school heeft twee schooldecanen en een loopbaanbegeleider. Zij helpen de leerlingen bij hun richtingkeuze binnen school en bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Hiervoor worden diverse activiteiten in de loop van het jaar georganiseerd.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie heeft alle afdelingen van het Maerlant een basisarrangement toegekend. Voor afdeling Vmbo-k is een verbeterplan met een plan van aanpak geschreven. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het structureren van processen, zodat de opbrengsten kunnen worden verbeterd.

Terug naar boven