Maerlant

Hossenbosdijk 14 -16 3232 PX Brielle

  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant
  • Schoolfoto van Maerlant

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Maerlant investeert in een goede begeleidings-en ondersteuningsstructuur die eruiteindelijk toe moet leiden dat leerlingen hun talent kunnen ontwikkelen en zich via een diploma kunnen kwalificeren op het niveau dat bij hen past.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Voor alle klassen en leerjaren zijn er bevorderingsnormen of is er een programma van toetsing en afsluiting (PTA). De school besteedt veel aandacht aan een goede communicatie hierover met leerlingen en ouders. Regelmatig wordt u daartoe uitgenodigd voor een gesprek op school met de coach of met een vakdocent. Aan het begin van het schooljaar ,maar uiterlijk voor 1 oktober, verschijnen de bevorderingsnormen en/of het programma van toetsingen afsluiting (PTA) en de daarbij behorende slaag/zakregeling op de website. Het PTA wordt tijdens de voorlichtingsavonden toegelicht.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Maerlant staat bekend om haar hoge slagingspercentages. Sinds het uitbreken van corona zien we dat deze percentages op sommige niveaus zijn afgenomen, uiteraard zijn wij trots op de afdelingen met fantastische scores.

Leerlingen zijn in de afgelopen jaren soms kansrijk bevorderd (op advies van de overheid), terwijl wij nu zien dat de achterstanden soms te fors waren om in te halen. Bij nader inzien had voor deze leerlingen doubleren een betere optie geweest. Dit is wel iets waar wij hard aan werken, mede door de inzet van de NPO-gelden. Leerlingen worden ondersteund in de reguliere lessen, zij kunnen kiezen voor ondersteuning in de flexlessen en indien nodig wordt externe hulp geboden. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Maerlant realiseerde tot corona uitbrak hoge examenresultaten. Daar zijn we trots op, echter examenresultaten alleen zeggen niet alles over de kwaliteit en het succes van een school. Om daar goed zicht op te krijgen moet je ook kijken naar het pedagogisch klimaat, de in-, door-en uitstroomgegevens, het kwaliteitsbeleid, et cetera.

Door corona zien wij een daling van de gemiddelde cijfers. De duimregeling (er kon één vak buiten beschouwing worden gelaten bij de zak- slaagregeling; dit cijfer telde niet mee, m.u.v. Nederlands en wiskunde voor havo/vwo) die in schooljaren 20-21 en 21-22 gold, heeft ervoor gezorgd dat er leerlingen waren die een vak 'weg konden duimen', dat vak ook niet meer serieus afgerond hebben. Ook heeft de school niet actief ingezet op het herkansen van vakken, als een leerling al geslaagd was.

Niet voor niets tellen de examencijfers van de afgelopen drie jaar niet mee in de beoordeling van de inspectie. Uiteraard werken wij er hard aan om de resultaten op het oude niveau te krijgen. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft alle afdelingen van het Maerlant een basisarrangement toegekend, het oordeel is voldoende. Ondanks dat werken wij cyclisch om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren.

Terug naar boven