Markenhage

Emerweg 29 4814 NA Breda

Schoolfoto van Markenhage

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Markenhage is een kansenschool. De school probeert het beste uit de leerlingen te halen en biedt hen kansen te excelleren waar mogelijk. Het merendeel van de leerlingen zit in het derde leerjaar op of boven het niveau van hun basisschooladvies. Markenhage scoort hiermee over het algemeen boven het landelijk gemiddelde. door een duidelijke determinatie in het eerste leerjaar, waar gewerkt wordt met zogenaamde dakpanklassen (mavo/havo en havo/vwo) en de mogelijkheid om ook nog in het tweede leerjaar op te stromen naar een hoger niveau, zorgt voor dit goede resultaat.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Markenhage scoort iets boven het landelijk gemiddelde op de doorstroomcijfers in de onderbouw. De school probeert zitten blijven zoveel mogelijk te voorkomen, door hier in een vroegtijdig stadium op te anticiperen en de leerlingen te begeleiden om toch het overgangsbewijs te behalen. Soms zelfs door het volgen van de zomerschool in de eerste week van de zomervakantie. Het beleid van de school is erop gericht om doubleren in de onderbouw te ontmoedigen.

Ook de doorstroomcijfers voor de bovenbouw liggen al enkele jaren op of boven het landelijk gemiddelde.

 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Markenhage kent over het algemeen een hoog slagingspercentage. Na een dip in het schooljaar 2015-2016, is het jaar erna weer een stijgende lijn ingezet. Markenhage scoort over het algemeen op of boven het landelijk gemiddelde. Wij zetten er stevig op in om deze hoge scores te handhaven door onze leerlingen goed en gedegen voor te bereiden op het examen. Markenhage is een kansenschool. Er is een grote groep leerlingen die opstroomt van vmbo-t naar havo en ook het aantal leerlingen dat doorstroomt van havo naar vwo is groeiende. Ook deze leerlingen behalen prima resultaten op het hogere niveau.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers voor het Centraal Examen van Markenhage en de landelijke gemiddelden liggen al jaren dicht bij elkaar. Het verschil tussen het SE (schoolexamen) en CE (centraal examen) is minimaal. Markenhage bereidt de leerlingen gedegen voor op het examen en biedt in de lessen en de schoolexamens vele onderdelen aan die aansluiten op het centraal examen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in haar laatste bezoek in november 2014 het oordeel voldoende voor alle afdelingen afgegeven.

In de bijlage het rapport van de visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging (2016). Een visitatie door de NDV (www.dalton.nl) vindt één maal in de vier jaar plaats. De commissie beoordeelt de ontwikkeling die de school gemaakt heeft als daltonschool, doet aanbevelingen voor de volgende periode van vier jaar en neemt een besluit over het al dan niet verlengen van de daltonlicentie. In 2016 is de licentie van Markenhage met vier jaar verlengd.

In 2013 heeft Markenhage het predicaat cultuurprofielschool ontvangen. In maart 2018 vindt de eerste visitatie vanuit de Vereniging Cultuurprofielscholen plaats. Het verslag van deze visitatie volgt in het voorjaar van 2018.


Terug naar boven