Jacob-Roelandslyceum

Grote Beemd 3 5281 CC Boxtel

Schoolfoto van Jacob-Roelandslyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het doorstroompercentage in de onderbouw van het JRL is gemiddeld afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Net als de landelijke trend is deze op het vwo hoger dan de havo. Niettemin valt het op dat de leerlingen op het JRL een relatief hoge onderwijspositie genieten. Dit houdt in dat een aanzienlijk aantal leerlingen soms hoger uitkomt dan het oorspronkelijke advies van de basisschool. Ofschoon onze ervaring is dat deze adviezen van voorspellende waarde zijn, verklaren we deze hoge onderwijspositie doordat onze school onze leerlingen op individueel niveau kansen en keuzes bieden. Deze werkwijze impliceert dat de school ervan uitgaat dat leerlingen gedurende hun schoolloopbaan soms in verschillende snelheden kunnen rijpen. Overigens, de keuze is reuze op het JRL, maar niet onbeperkt. Uiteindelijk gaat het er toch om de leerling zo snel mogelijk op de juiste plek te hebben. De mate waarin de leerling invloed heeft op het verwerven van zijn eigen plek, is evenwel groot op het JRL. Dit vertaalt zich in het beeld van onze rendementen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Op het Jacob-Roelandslyceum denken docenten en leerlingen steeds vaker in doelen en ambities en wat er voor nodig is de ambitie van de leerling waar te maken. We bieden leerlingen daarbij veel ruimte en kansen. Het pedagogisch klimaat en de samenwerking met de ouders zijn hierbij van wezenlijk belang. De mooie slagingspercentages van de afgelopen jaren zijn voor het JRL een bevestiging dat leerlingen hun talenten prima ontwikkelen langs de lijnen van de onderwijskundige visie.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven