Het Twickel College Borne

Welemanstraat 51 7622 HB Borne

Schoolfoto van Het Twickel College Borne

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Twickel College Borne maakt deel uit van de Scholengroep Carmel Hengelo. In de komende tijd wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Scholengroep Carmel Hengelo. We zijn binnen de scholengroep onderscheidend, complementair en hebben toegevoegde waarde voor elkaar. Omdat we er van overtuigd zijn dat we beter en meer kunnen presteren gaat de lat omhoog, en brengen we de basis beter op orde. Het blijvend zorgdragen voor het beste VO onderwijs in Borne, Delden en Hengelo is het resultaat van deze overtuiging en van onze samenwerking.

Het Twickel College Borne is een brede instroomlocatie, waarin de leerlingen uitgedaagd worden om in een veilige omgeving kennis en vaardigheden op te doen. De nadruk ligt op het doen, het ervaren. De volgende kernbegrippen staan centraal:

  • Uitdaging
  • Leren met plezier
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Veilige leeromgeving

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingenzorg bestaat uit drie delen:

De eerste lijn is de leerlingenzorg die dicht bij de leerling en ouders staat, laagdrempelig is en weinig bureaucratie kent. Deze begeleiding en zorg wordt gegeven door de mentor. Docenten en begeleidende assistenten.

De tweede lijn begeleiding binnen school is bedoeld voor leerlingen met een specifieke, vaak structurele hulpvraag. Die begeleiding wordt gegeven door de specialisten op het gebied van milde psychosociale problematiek zoals de zorgfunctionaris, de zorgcoördinator, de orthopedagoog en specialisten op het gebied van de orthodidactiek, zoals dyslexie en dyscalculie. In ons beleid kiezen we voor een zorgteam per locatie binnen de instelling en een overkoepelende zorgsecties voor Scholengroep Carmel Hengelo. Hierbij dient vermeld te worden dat De Arcade haar eigen zorgstructuur heeft en haar eigen specifieke taak.

Voor de derde lijn begeleiding heeft de school structurele contacten met velerlei maatschappelijke instanties. Bovendien neemt de school zitting in het Zorg Advies Team (ZAT). In dit team zitten de zorgcoördinator, eventuele andere vertegenwoordigers uit een zorgteam, een schoolgericht maatschappelijk werker van Carint, de leerplichtambtenaar, een medewerker van de jeugdgezondheidszorg en een functionaris van de politie. Doel van het ZAT is het bieden van een consultatiefunctie aan de school bij psychosociale problemen van leerlingen en/of de ouders, die de zorg van de school te boven gaan en zo nodig het snel en effectief realiseren van hulp aan leerlingen en/of de ouders. 


Het Twickel College Borne valt onder het regionaal samenwerkingsverband VO Twente 23.02. Binnen dit samenwerkingsverband wordt de gang van zaken rondom ondersteuning en passend onderwijs regionaal afgestemd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven