Pius X-College

Tuinstraat 1 (Postbus 169 5530 AD) 5531 GK Bladel

Schoolfoto van Pius X-College

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De ProZo enquete is een kwaliteitsonderzoek wat jaarlijks wordt afgenomen bij de leerlingen, ouders/verzorgers, het netwerk van de school, het personeel en het management van scholen voor Praktijkonderwijs. Iedere groep wordt gevraagd wat ze vinden van onze Praktijkschool. Zij kunnen hierbij anoniem hun mening geven over de kwaliteit van het onderwijs.  

In het schooljaar 2019-2020 zijn de leerlingen van het praktijkonderwijs van het Pius X-College net iets meer tevreden dan het landelijk gemiddelde. Leerlingen voelen zich meer dan gemiddeld veilig op school. Dat vinden we als Pius X-College ook erg belangrijk. Er is veel aandacht voor sfeer en welbevinden van de leerlingen. Leerlingen zouden nog wel meer eigenaarschap willen over hun onderwijs en leerproces op onze school.
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,2
vergelijkbare scholen
7,5

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen .

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen.

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een veilige leeromgeving staan respect en betrokkenheid voorop. Op het terrein van gedrag zijn we erg helder. Er gelden voor iedereen duidelijke regels. Alle medewerkers van het Pius x-College delen de verantwoordelijkheid voor de sfeer en het goede klimaat in de school. Ouders spelen hierin een ondersteunende rol. Het is goed om te zien dat schoolklimaat en veiligheid hoog gewaardeerd worden.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een algemene ouderenquête georganiseerd. Daarnaast zijn er gerichte enquêtes ten behoeve van de ouderklankbordgroepen. We zien dat de ouders het schoolklimaat als veilig en prettig waarderen. Dit komt ook terug uit de rapportage van de inspectie.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

We nemen elk jaar een oudertevredenheids-enquête af. De respons is niet erg groot. Ouders zijn over het algeheel tevreden over de Praktijkschool. De stages vormen een belangrijk aandachtspunt. We gaan hierover duidelijker communiceren. 
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven