Pius X-College

Tuinstraat 1 (Postbus 169 5530 AD) 5531 GK Bladel

Schoolfoto van Pius X-College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit de LAKS-monitor van dit schooljaar blijkt dat onze leerlingtevredenheid exact op het landelijk gemiddelde scoort (Pius X-College scoort een 6,7, bij een landelijk gemiddelde van 6,7). Voor een overzicht, zie de twee bijlagen van het Laks. De leerlingen van de Wereldklas (ISK) hebben ook een tevredenheidsenquête ingevuld; zie bijlage. We analyseren de tevredenheid van onze leerlingen per onderdeel en afdeling en zetten hierop acties uit binnen de school. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De ProZo enquete is een kwaliteitsonderzoek wat jaarlijks wordt afgenomen bij de leerlingen, ouders/verzorgers, het netwerk van de school, het personeel en het management van scholen voor Praktijkonderwijs. Iedere groep wordt gevraagd wat ze vinden van onze Praktijkschool. Zij kunnen hierbij anoniem hun mening geven over de kwaliteit van het onderwijs.  

Uit de enquête van 23-24 blijkt dat de leerlingen van onze school opnieuw boven het landelijk gemiddelde scoren. De PrO-leerlingen zijn t.o.v. de landelijke PrO-scores positiever wat betreft de onderdelen: Passend aanbod, Stage, Veiligheidsgevoel en Veiligheid. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Zo is de landelijke negatieve tendens in welbevinden ook te zien op onze PrO-school. De leerlingen geven aan met minder plezier naar school te gaan en zich minder fijn te voelen dan vorig schooljaar. Dit wordt meegepakt in het schrijven van de pedagogische visie. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,2

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een veilige leeromgeving staan respect en betrokkenheid voorop. Op het terrein van gedrag zijn we erg helder. Er gelden voor iedereen duidelijke regels. Alle medewerkers en leerlingen van het Pius X-College delen de verantwoordelijkheid voor de sfeer en het goede klimaat in de school. Ouders spelen hierin een ondersteunende rol. De komende twee jaar werken we vanuit gemeente en school samen met Backbone Academy, waarbij we focussen op vroegsignalering en preventie op het gebied van ondermijning en criminaliteit. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een algemene ouderenquête georganiseerd. Daarnaast zijn er gerichte enquêtes ten behoeve van de ouderklankbordgroepen. We analyseren de tevredenheid van ouders per afdeling en onderdeel en zetten hierop actie uit binnen de school. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

We nemen elk jaar een tevredenheidsonderzoek bij ouders af. De respons is niet erg groot. Ouders zijn over het algeheel tevreden over de Praktijkschool. De score van ouders is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Onze ouders geven aan dat ze andere ouders deze school zouden aanraden. Ook vinden ze dat school goed helpt bij het zoeken van een stage. Ouders gaven vorig jaar aan het prettig te vinden om meer betrokken te worden bij de leerdoelen van hun kind en het portfolio. Het afgelopen schooljaar is hier extra aandacht aan besteed, wat terug te zien is in de verbeterde score.
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven