Johannes Fontanus College

Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld

  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College
  • Schoolfoto van Johannes Fontanus College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen voelen zich zeer veilig op het JFC en ook voor 'sfeer' geven leerlingen de school een hoog cijfer.  Leerlingen vinden de nabijheid van de docent belangrijk, maar raken ook gemotiveerd wanneer zij keuzes krijgen aangeboden. Vandaar dat maatwerk in en buiten de les een thema is dat aan steeds meer leerlingen wordt aangeboden. We hebben dat de afgelopen jaren meer uitgebouwd, omdat ons uitgangspunt is dat dit de motivatie onder leerlingen verhoogt. We benaderen hierbij de leerlingen positief en geven hen zo vertrouwen in eigen kunnen.

We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in ICT-voorzieningen, als ondersteuning van de didactiek en de communicatie. We zien dat dit gewaardeerd wordt.
Mentoren zijn blij dat hun inspanningen worden gewaardeerd, maar natuurlijk zijn er ook zaken die beter kunnen. Over het nut van ons onderwijsaanbod voor hun toekomst willen we met onze leerlingen in gesprek. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het JFC is een veilige school. Het gemeenschapsgevoel, gefundeerd ook op onze christelijke uitgangspunten, staat hierbij centraal. We scoren zeer hoog op dit punt (zie ook vensters 'Leerlingtevredenheid' en 'Oudertevredenheid') en daar zijn we erg trots op. Die veiligheid creëren we met elkaar en we zien het als een uitdaging deze situatie in stand te houden. Docenten, conciërges, andere medewerkers en ook onze leerlingen zelf vervullen hierin een belangrijke voorbeeldfunctie en met het onderschrijven (en naleven!) van bijvoorbeeld een pestprotocol probeert een ieder hieraan bij te dragen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We zijn trots op de goede beoordeling die ouders de school geven! Zij spreken positief over de veiligheid, de sfeer en de duidelijke regels in school. Met de uitbreiding van keuzevakken, excellentiebevordering en meer maatwerk voor leerlingen proberen we het leren voor onze leerlingen uitdagender te maken. Ouders zijn vertegenwoordigd in ouderpanels per leerstroom (mavo, havo en vwo) en in de MR en we hopen met de input van deze ouders ons onderwijs verder te verbeteren. Via de informatievoorziening die hiermee op gang komt, willen we proberen ouders nog meer te informeren over de wijze waarop hun mening effect heeft op de schoolontwikkeling. Ook via de gesprekken met de MR en door het organiseren van thema-avonden, klankbordgesprekken en workshops met ouders merken we dat de onderlinge betrokkenheid groter is geworden. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven