Dr Nassau College locatie Penta

A.H.G. Fokkerstraat 1 9403 AM Assen

  • Schoolfoto van Dr Nassau College locatie Penta
  • Schoolfoto van Dr Nassau College locatie Penta
  • Schoolfoto van Dr Nassau College locatie Penta
  • Schoolfoto van Dr Nassau College locatie Penta
  • Schoolfoto van Dr Nassau College locatie Penta

Profielkeuze

Toelichting van de school

Opvallend is een daling van het absolute aantal leerlingen in de bb- en de kb-leerwegen. Deze trend sluit aan bij het landelijke beeld.  Dit gaat vooral ten koste van het de sector Zorg&Welzijn. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2020-2021 omvat het strategisch beleidsplan, dat na uitvoerige zelfevaluatie tot stand is gekomen in het voorjaar van 2019. Het schoolplan geeft beknopt weer vanuit welke visie de school werkt en welke strategische doelen de school nastreeft. Werken aan kwaliteit, huisvesting en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen staan hierbij centraal.      

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg en begeleiding zijn op het Dr. Nassau College direct verbonden met het onderwijs. Docenten en mentoren staan voor de  'dagelijkse zorg'. Gekwalificeerde leerlingbegeleiders, de zorgcoördinator en specialisten binnen en buiten de school zorgen voor een adequate begeleiding als dat nodig is. Handelingsplannen worden met instemming van ouders vastgesteld en uitgevoerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven