Montessori College Arnhem

Utrechtseweg 174 6812 AL Arnhem

  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem
  • Schoolfoto van Montessori College Arnhem

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze doorstroom in de onderbouw  en bovenbouw zijn jarenlang gunstig: afgezet tegen het landelijk gemiddelde stromen relatief weinig leerlingen af of doubleren. 

Met name bij de havo is daarnaast ook nog zichtbaar dat relatief veel leerlingen opstromen als het basisschooladvies als uitgangspunt wordt genomen. Op het Montessori College zitten in 3 havo relatief veel leerlingen met een vmbo t of vmbo t / havo advies afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn meerdere jaren achtereen erg goed geweest. Zowel op havo als op mavo niveau zaten we jarenlang boven het landelijk gemiddelde. De mavo heeft naar aanleiding van het tegenvallende percentage van het afgelopen jaar een verbeterplan opgesteld.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar hebben we minder gescoord dan andere jaren. Ons driejaarsgemiddelde dat door de inspectie is vastgesteld ligt nog steeds boven de norm voor zowel de mavo als de havo. Met het docententeam kijken we naar verbetermogelijkheden om het gemiddeld cijfer weer omhoog te krijgen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft nu te maken met twee en in de nabije toekomst mogelijk met drie vormen van visitatie.
  • De periodieke kwaliteits onderzoeken van de Inspectie van Onderwijs.
  • Een vierjaarlijkse visitatie vanuit de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs.
  • In juni 2015 heeft de school deelgenomen aan de audit Academische School.
  • Het assessment van IiP. Dit is een assessment plaats waarin de kwaliteit van samenwerking, resultaatgerichtheid en lerend vermogen getoetst wordt. Hiermee hebben we het keurmerk IiP (Investors in People) verworven. 
  • Er is een onderzoek gedaan naar de 'competenties' van de school om zorgleerlingen op te vangen. In de audit is gekeken naar de 'match' tussen de onderwijsbehoeften van de leerlingen uit het voedingsgebied met het onderwijsaanbod van de school.               

Deze onderzoeken / visitaties, aangevuld met de periodieke tevredenheidsonderzoeken, garanderen een transparante, op verbetering gerichte organisatie.

Terug naar boven